2 RAMMEVERK FOR STUDIER AV EIERSKAP OG MAKT


Den teoretiske tilnærmingen som benyttes for å analysere forholdet mellom institusjonelt eierskap og makt er delvis identisk med det begrepsmessige rammeverket som presenteres i Coleman (1990). Det dreier seg ikke om en teori, men om et rammeverk og et begrepsapparat eller snarere en måte å tenke på, som etter vår oppfatning kan være et fruktbart utgangspunkt for å drøfte og belyse de sentrale problemstillingene i undersøkelsen. Ikke minst vil man lettere kunne avgrense tilnærmingen som benyttes her fra de andre studiene som blir presentert. Selv om tilnærmingen på ingen måte er original, er den forhåpentligvis heller ikke naiv eller helt uvirkelig.


Publisert 25. nov. 2010 13:52