1 INNLEDNING


En viktig del av Makt- og demokratiutredningens arbeid angår betydningen av eierskap i norsk økonomi. I denne undersøkelsen rettes søkelyset mot en bestemt type eierskap, de institusjonelle eierne, som er den kategorien eiere som har vokst raskest i det norske aksjemarkedet de siste 20 årene.

Som vi senere skal se, har de institusjonelle eierne, på tross av at de ikke kan sies å utgjøre en homogen gruppe, spesielle kjennetegn som gjør at de begrepsmessig kan og bør behandles som en egen kategori. Dette kan i første rekke knyttes til sider ved deres investeringsadferd, men også til de spesielle, og til dels kompliserte tillitssystemer som blir generert av denne formen for eiendom.


Publisert 25. nov. 2010 13:52