Litteraturliste


Litteraturliste

Album, Dag (1996): Nære fremmede. Pasientkulturen i sykehus. Oslo, TANO

Andreassen, Irene og Monica Skjøld Johansen (2002): Møtet med velferdsstatens institusjoner. En studie av det demokratiske likhetsidealer- illustrert ved det norske helse- og skolevesenet. Hovedoppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo

Bleiklie, Ivar, Knut Dahl Jacobsen og Jan Thorsvik (1994): ”Forvaltningen og den enkelte” i Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.): Forvaltningskunnskap. Oslo, TANO

Botten, Grete og Maren Skaset (1999): Utviklingen i norsk helsevesen og norsk helsepolitikk i lys av målsetningen om likhet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2, nr.4, 1999.

Bråten, Stein (1973): Model Monopoly and Communication: systems theoretical notes on democratization. Acta Sociologica 16:2

Elster, Jon (1998): ”A plea for mechanisms” i Hedstöm, Peter og Richard Swedberg (red): SocialMechanisms. An anlytical Approach of Social Theory. Camebridge: Camebridge University Press

Foss, Christina (2001): ”Kjønn som variabel i pasienttilfredshet” Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: nr. 27, 10. november 2000.

Goffman, Erving (1992): Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo, Pax forlag

Hernes, Gudmund (1975): Makt og avmakt. 2. utgave, Oslo, Universitetsforlaget

Hirschman, Albert O. (1970): Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms,Organizations and States. Camebridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Hoff, Jens (1993): ”Medborgerskab, brugerrolle og magt” i Andersen, Jens Goul, A-D Christensen, K. Langeberg, B. Siim og L. Torp: Medborgerskab. Demokrati og Politisk deltagelse. Herning Forlaget Systime

Hunskår, Steinar (red.) (1997): Allmennmedisin. Klinisk arbeid. Oslo, ad Notam Gyldendal

Isaksen, Astrid Steen (1999): Mangelfull informasjon,- god behandling. Sykepleien- journalen 08/1999

Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven) LOV 1999-07-02 nr. 63

Mjøset, Lars (1991): Kontroverser i norsk sosiologi. Oslo, Universitetsforlaget

NOU 1999:13: Kvinners helse i Norge

Petersson, Olof, Anders Westholm og Gøran Blomberg (1989): Medborgarnas makt. Helsingborg: Carlssons bokförlag

Pettersen, Kjell I. og Marijke Veenstra (1999): Pasienterfaringer og helserelatert livskvalitet i norske sykehus; resultater fra en tversnittundersøkelse- høsten 1996. HELTEF (stiftelse for helsetjenesteforskning); forskningsrapport nr.3-1999.

Ringdal, Kristen (2001): Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen, Fagbokforlaget

SINTEF (2001): Sykehusstruktur i endring. Rapport 3/2000

Skjåk, Knut Kalgraff (2001): Fråfallsanalyse for Medborgarundersøking 2001.

Slagsvold, Britt (1982): ”Hvorfor trives eldre når de ikke ”har det godt”?” I Norsk gerontologisk institutt 25 år 1957-82. Oslo: Norsk gerontologisk institutt.

SOU (1990:44): Demokrati och Makt i Sverige. Maktutredningens hovudrapport

SSB (1995): Helseundersøkelsen 1995

SSB (1999): Helseforhold: Bruk av helsetjenester etter alder

SSB (2001): Pasientstatistikk: Pasienter utskrevet fra sykehus etter alder og diagnoser

SSB (2002): Veitrafikkulykker: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker etter alder og trafikantgruppe

Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman og Henry E. Brady (1995): Voice and equality; civic voluntarism in American politics. London: Harvard University Press, England

Ørstavik, Sunniva (1996): Brukerperspektivet – en kritisk gjennomgang. Institutt for sosialforskning: Notat/INAS; 96:8.


Publisert 25. nov. 2010 13:52