Referanser


Referanser

Abbott, A. (1992): ”What do cases do? Some notes on activity in sociological analysis”, i C.C. Ragin og H. Becker. H. (red.): What is a case? Exploring the foundations of social inquiry. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbott, A. (1997): ”On the concept of turning point.” Comparative social research 16: 85-105.

Andersen, S. S. (1997): Case-studier og generalisering: forskningsstrategi og design. Bergen: Fagbokforlaget.

Aubert, V. (1969): Det skjulte samfunn. Oslo: Pax.

Bergh, T. og F. Sejersted (1987): ”Økonomenes rolle i regjering og forvaltning”, i T. Moe, P. Schreiner og H. Skånland (red.): Full sysselsetting og økonomisk vekst? Festskrift til Eivind Eriksen. Otta: TANO.

Berger, A. N., R. Demsetz og P.E. Strahan (1999): ”The Consolidation of the financial services industry: Causes, consequences, and implications for the future”, Journal of Banking & Finance 23, 2-4: 135-194.

Berrefjord, O. (1982): Rafnes-saken. Forhandlingsøkonomien i aksjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjorvatn, K. (2001): ”Foreign Ownership and Market Entry”, Nordic Journal of Political Economy 27, 1:13-32.

Bourdieu, P. (2002 [1997]): ”Det økonomiske felt”, Dansk sociologi 13, 1: 13-39.

Byrkjeland, M. og O. Langeland (2000): Statlig eierskap i Norge 1945-2000. Notat 2000:22. Oslo: FAFO.

Cappelen, Å, J. Fagerberg og L. Mjøset (2000): ”Den norske modellen på 90-tallet”, Vardøger 26: 136-159.

Cohen, M.D., J. March og J.P. Olsen (1972): “A garbage can model of organizational choice”, Administrative Science Quarterly 17, 1: 1-25.

Choen, M.D. og J. March (1986): Leadership and ambiguity: The American college president. (2.utg.) Boston: Harvard Business School Press.

Coleman, J.S. (1982): The asymmetric society. Syracuse: Syracuse University Press.

Dahl, O. (1973): Grunntrekk i historieforskningens metodelære. Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, R.A. (1961): Who governs? New Haven: Yale University Press.

DiMaggio, P. og W. Powell (1983): ”The iron-cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields.” American Sociological Review 48, 2: 147-160.

Du Boff, R.B. og E.S. Herman (1989): ”The promotional-financial dynamic of merger movements: A historical perspective”, Journal of Economic Issues 23: 107-133.

ECB (2000): Mergers and aquistitions involving the EU banking industry – facts and implications. Frankfurt am Main: European Central Bank.

ECON (2000): Er nordiske banker viktige for selskaper med nordisk strategi? Rapport 31/2000.

Egeberg, M., J.P. Olsen og H. Sætren (1978): ”Organisasjonssamfunnet og den segmenterte stat,” i J.P. Olsen (red.): Politisk organisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Ekberg, E. og J. Vatnaland (2001a): ”Strukturutviklingen i norsk finanssektor”, Upublisert paper presentert ved felleskonferansen for den danske og norske maktutredning i Vedbæk, Danmark 23.-24. august 2001.

Ekberg, E. og J. Vatnaland (2001b): ”Markedsinitiert responspolitikk i finanssektoren”, Upublisert paper presentert ved felleskonferansen for den danske og norske maktutredning i Vedbæk, Danmark 23.-24. august 2001.

Ekberg, E. og J. Vatnaland (2001c): ”Stortingspolitikernes holdninger til nasjonalt eierskap”, Upublisert manuskript. Institutt for samfunnsforskning – Makt- og Demokratiutredningen (1998-2003).

Elster, J. (1989): Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

Engelstad, F. (1999a): “Maktbegrepet etter Max Weber”, i F. Engelstad (red.): Om makt - teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Engelstad, F. (1999b): ”Fra handling til struktur – tur/retur”, i F. Engelstad (red.) Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Engelstad, F. (1999c): “Makt, styring og eierskap”, Sosiologi i Dag 29, 3: 3-32.

Engelstad, F. (1999d): ”Innledning”, i M. Weber (1999): Verdi og handling. Oslo: Pax.

Engelstad, F. Ekberg, E. Gulbrandsen. T. og Vatnaland J. (2003): Næringslivet mellom marked og politikk, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eriksen, S.S. og G. Rønning (1997): ”Samfunnets stat – statens samfunn. Refleksjoner over de siste åras statsteoretiske debatt”, i Å. Birkeland (red.): Den moderne staten. Oslo: Pax.

Erikstad, T. og G. Imset (1999): Jens P. Heyerdahl d.y.: en uautorisert biografi. Oslo: Gyldendal.

Feenberg, A. (1999): Questioning technology. London: Routledge.

Fligstein, N. (2001): The architecture of markets. Princeton: Princeton University Press.

Geertz, C. (1973): The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books.

Gjedrem, S. (1999): “Økonomiske perspektiver.” Penger & Kreditt 27: 1.

Granovetter, M. (1985):”Economic action and social structures: The problem of embeddedness”, American Journal of Sociology. 91, 3: 481-510.

Grønlie, T (2001): ”Mellom politikk og marked – organisering av statlig næringsdrift”, i B.S. Tranøy og Ø. Østerud (2001): Den fragmenterte staten. Oslo. Ad Notam Gyldendal.

Gulbrandsen, T. (1997): ”Den første maktutredningen og veien videre”, Upublisert notat. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning.

Gustafsson, B. (1998): ”Some theoretical problems of institutional economic history”, Scandinavian Economic History Review 46, 2: 5-31.

Hall, P.A. (1989): The political power of economic ideas: Keynesianism across nations. Princeton: Princeton University Press.

Halvorsen, K. (1984): ”Foretaksfusjon som en ulikhetsskapende prosess”, Tidsskrift for samfunnsforskning 25: 389-414.

Hanisch, T.J, E. Søilen og G. Ecklund (1999): Norsk økonomisk politikk i det 20. århundre: Verdivalg i en åpen økonomi. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Heimer, C. (1999): "Competing institutions: Law, medicine and family in neonatal intensive care", Law and Society Review 33, 1: 17-66

Heimer, C. og A. Stinchcombe (1999): "Remodeling the garbage can: Implications of the origins of items in decision streams", i M. Egeberg og P. Lægreid (red.): Organizing political institutions - Essays for Johan P. Olsen. Oslo: Scandinavian University Press.

Hernes, G. (red.) (1978): Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Hernes, G. (1975): Makt og avmakt. Oslo. Universitetsforlaget.

Hernes, G og K. Nergaard (1989): Oss i mellom: konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting – Regjering. Rapport 090. Oslo: FAFO.

Hippe, I. (1990): Det nye markedet i bedrifter. Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll. Rapport 103. Oslo: FAFO.

Hirschman, A. (1970): Exit, voice and loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states. Cambridge: Harvard University Press

Høyres Hovedorganisasjon (1998): Statlig eiermakt i norsk næringsliv. Rapport. Oslo: Høyres Bibliotek.

Jacobsen, E.W, E. Goldeng og T. Reve (2001): ”Eierskap – spiller det noen rolle?”, i K. Roland, V. Norman og T. Reve (red.): Rikdommens problem. Oljeformue, eierskap og fremtidens pensjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, K.D. (1960): ”Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet”, Tidsskrift for samfunnsforskning 1: 231-248.

Knutsen, S., E. Lange og H. Nordvik (1998): Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser. 1918-1998. Oslo: Universitetsforlaget.

Knutsen, S. og G. Ecklund (2000): Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år. Bergen: Fagbokforlaget.

Kvale, S. (1997): Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

March, J.G. og J.P. Olsen (1986): ”Garbage can models of desicion making in organizations”, i J. March og R. Weissinger-Babylon (1986): Ambiguity and command. Candor: Pitman Publishers.

March, J.G og J.P. Olsen (1989): Rediscovering institutions. The organizational basis of politics. New York: Free Press.

Merton, R.K. (1936): ”The unanticipated consequences of purposive social action”, American Sociological Reveiw1, 6: 894-905.

Merton, R.K. (1968): ”Patterns of influence: Local and cosmopolitan influentials”, i R.K. Merton: Social theory and social structure. New York: The Free Press.

Meyer, C.B. og S. Lillås (2000): “Kulturelle aspekter ved fusjoner og oppkjøp”, i K. Boye og C.B. Meyer (red.) 2. opplag. Fusjoner og oppjøp. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Meyer, J. og B. Rowan (1977): ”Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony”, American Journal of Sociology 83, 2: 340-363.

Mjøset. L. (red.) (1986): Norden dagen derpå. De nordiske økonomisk-politiske modellene og deres problemer på 1970- og 1980-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.

Mjøset, L. (1992): The Irish economy in a comparative institutional perspective. Report No. 93. Dublin: National Economic and Social Council.

Mjøset, L. (2000): ”Stein Rokkans thick comparisons”, Acta Sociologica 43, 4: 381-397.

Mjøset, L. (2003): ”Comparative historical sociology”, kommer i: H. Kaelble og J. Schriewer (red.): Vergleich und Transfer - Zum Stand der Komparatistik in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Frankfurt og New York: Campus.

Morgan, G. og A. Sturdy (2000): Beyond organizational change. Structure, discourse and power in UK financial services. London: Macmillan press LTD.

Morosini, P. (2002): “Global mergers and aquistions: Why do so many fail? How to make them succesfull?” Working paper 2002:13. Lausanne: International Institute for Management Development

Nelson, R.L. (1959): Merger movements in American industry: 1895-1956. Princeton: Princeton University Press.

Nelson, R.H. (1987): ”The economic profession and the making of public policy”, Journal of Economic Literature 25, 1: 49-91.

North, D. (1990): Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Notermans, T. (1999) Policy continuity, policy change and the political power of economic ideas. Working Paper 17. Oslo: ARENA.

OECD (2001) Group of ten: Report on consolidation in the financial sector.

Olsen, J. P. (1978): ”Folkestyre, byråkrati og korporativisme – skisse av et organisasjonsteoretisk perspektiv”, i J.P. Olsen (red): Politisk organisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Petersen, K. (1965): Myndighetene og forretningsbankene. Oslo: Den norske bankforening.

Petersen, T. (1993): "The economics of organization. The principal-agent relationship." Acta Sociologica 36, 3: 277-293.

Powell, W. og P. DiMaggio (red.) (1991): The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: Chicago University Press.

Ragin, C.C. (1987): The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of California Press.

Ragin, C.C. (1994): Constructing social research. The unity and diversity of method. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

Ragin, C.C. (2000): Fuzzy-set social science. Chicago, IL: University of Chicago.

Rasch, B.E. (red.) (1993): ”Hva er symbolpolitikk?”, Symbolpolitikk og parlamentarisk styring. Oslo: Universitetsforlaget.

Reiersen, E. og K. Helgesen (2000): Fokus Banks historie. Bind 2. Fokus på banken 1987-2000. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Rønning, G. (2002): ”Politikk og økonomi som strukturell motsigelse og to norske bankkriser”, Upublisert notat. Oslo: Institutt for soiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Seip, J.A. (1968): ”Det norske system i den økonomiske liberalismens klassiske tid”, i J.A. Seip: Tanke og handling i norsk historie. Artikler og avhandlinger. Oslo: Gyldendal.

Seip, J.A. (1976): ”Studiet av makt”, Historisk Tidsskrift 4: 405-432.

Sejersted, F. (1993): Demokratisk kapitalisme. Oslo. Universitetsforlaget.

Sejersted, F. (1997): ”Parlamentarismens suspensjon og embedsmansstatens gjenkomst”, Nytt Norsk Tidsskrift 14, 1: 3-14.

Sejersted, F. (1998): ”Foredrag”. Oslo: Forum for systemdebatt. 11. mars 1998.

Sejersted, F. (2000): Norsk idyll. Oslo. Pax.

Scott, W.R. (1998): Organizations: Rational, natural, and open systems. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Stavrum, G. (1997): Kjell Inge Røkke: en uautorisert biografi. Oslo: Gyldendal.

Stearns, L.B og K.D. Allan (1996): “Economic behavior in institutional environments: The corporate merger wave of the 1980s”, American Sociological Review 61, 4: 699-718.

Stråth, B. (2001): ”Nordic capitalism and democratisation”, i H. Byrkjeflot, S. Myklebust, C. Myrvang og F. Sejersted (red.): The democratic challenge to capitalism. Management and democracy in the Nordic countries. Bergen: Fagbokforlaget.

Sørgard, L. (2000): Fusjoner og oppkjøp. Drivkrefter og virkninger. Rapport 24. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

Tranøy, B.S. (1993): ”Komparativ metode – mellom ideografiske og nomotetiske idealer”, Sosiologi i dag 23, 4: 17-40.

Tranøy, B.S. (1994): ”Fra ”Oslo-skole” – ambisjoner til neoliberale visjoner: Staten og kredittmarkedet 1950 til 1990”, Det nye pengesamfunnet. Rapport nr. 54. Oslo: Norges forskningsrådet.

Tranøy, B.S. og Ø. Østerud (2001): Den fragmenterte staten. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Weber, M. (1971a): ”Klasse, stand, partier”, i M. Weber: Makt og byråkrati. Oslo: Gyldendal.

Weber, M. (1971b): ”Samfunnsvitenskapenes ”objektivitet””, i M. Weber: Makt og byråkrati. Oslo. Gyldendal.

Weber, M. (1999a): ”Sosiologiske grunnbegreper”, i M. Weber (1999): Verdi og handling. Oslo: Pax.

Weber, M. (1999b): ”Objektiv mulighet og adekvat årsakssammenheng i den historiske kausalbetraktning”, i M. Weber (1999): Verdi og handling. Oslo: Pax.

Weber, M. (1999c): ”Om noen kategorier i den forstående sosiologien”, i M. Weber (1999): Verdi og handling. Oslo: Pax.

Wilse, H.P. (1995): “Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene”, Penger & Kreditt 23, 2: 108-118.

Wrong, D. (1997): Power. Its forms, bases, and uses. 2. utg. London: Transaction Books.

Zysman, J. (1983): Governments, markets and growth. Ithaca: Cornell University Press.

Østerud, Ø. m.fl. (1999): Mot en ny maktutredning. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Østerud, Ø. (2002a): ”Maktutredningen og det intellektuelle hegemoniet”, Nytt Norsk Tidsskrift 19, 1: 15-26.

Østerud, Ø. (2002b): ”Foreløpig maktdiagnose: Politikken på retrett”, Aftenposten 25. April 2002.

Øwre, G. og K. Sandal (1999): ”Mot et nordisk hjemmemarked i finansnæringen”, Penger og kreditt 27, 3: 385-393.

Offentlige dokumenter

B. innst. S. nr. IV (1991-92) Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 1992

B. innst. S. nr. I (1997-1998) Innstilling frå finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet for 1998 og forslaget til statsbudsjett medrekna folketrygda for 1998

Finansdepartementet (1999) ”Arbeid med mulige strukturelle løsninger for DnB og Kreditkassen” Brev til Bankinvesteringsfondet, 9. desember, 1999

Innst. S. nr. 213 (1993-94) Innstilling fra finanskomiteen om Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæringen

Innst. S. nr. 44 (1999-2000) Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 1998

Innst. S. nr. 97 (2000-2001) Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 1999

Innst. S. nr. 245 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om statens eierskap i Kreditkassen

NOU 1982:3 Maktutredningen. Sluttrapport

NOU 2000:9 Konkurranseflater i finansnæringen

NOU 2002:3 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

SBIF (2000) “Foreløpig orientering om arbeid med mulige strukturelle løsninger for DnB og Kreditkassen og delinnstilling.” Brev fra Statens Bankinvesteringsfond til Finansdepartementet. 19. Mai, 2000

St.meld. nr. 76 (1961-62) Om bankstrukturkomitéens instilling

St.meld. nr. 31 (1989-90) Strukturpolitikken på finansmarkedene

St.meld. nr. 39 (1993-94) Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæringen

St.meld. nr. 61 (1996-97) Om eierskap i næringslivet

St.meld. nr. 40 (1997-98) Eierskap i næringslivet

St.meld. nr. 1 (1995-96) Nasjonalbudsjettet 1996

St.meld. nr. 1 (1997-98) Nasjonalbudsjettet 1998

St.meld. nr. 55 (1997-1998) Kredittmeldinga 1997

St.meld. nr. 11 (1999-2000) Kredittmeldinga 1998

St.meld. nr. 38 (1999-2000) Om statens eierskap i Kreditkassen

St.meld. nr. 5 (2000-2001) Kredittmeldinga 1999

St.meld. nr 30 (2000-2001) Langtidsprogrammet 2002-2005

St.meld. nr. 22 (2001-2002) Et mindre og bedre statlig eierskap


Publisert 25. nov. 2010 13:52