Forord


Forord

Denne rapporten er en omarbeidet og forkortet versjon av vår hovedoppgave levert til vurdering for graden Cand. Polit. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, våren 2002. Arbeidet er utført ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen (1998-2003) og gjennomført i perioden januar 2001 til juni 2002. I denne omarbeidede versjonen er det kun gjort tilføyelser til de opprinnelige analysene. Dette betyr at det ikke er tatt hensyn til hendelser som inntraff etter at det opprinnelige forskningsarbeidet var avsluttet. For en nærmere gjennomgang av forsøket på å fusjonere DnB og Storebrand våren og sommeren 2002, viser vi til Engelstad, Ekberg, Gulbrandsen og Vatnaland (2003).

Rapporten har blitt til gjennom en lang og svært interessant prosess hvor mange har gitt verdifulle bidrag. For det første vil vi rette en stor takk til alle personene som har stilt opp til intervju. Uten informantenes velvillighet hadde dette prosjektet vært umulig å gjennomføre. For det andre er det mange som har tatt seg tid til diskusjoner og samtaler underveis i prosessen. En takk skal derfor rettes til Pål Morten Andreassen, Ole Berrefjord, Ane Carlsen, Even Lange, Lars Mjøset, Trond Nordby, Johan P. Olsen, Eivind Paulsen, Per Christian Rogdar, Geir Rønning, Jo Saglie, Monica Skjøld Johansen, Iselin Theien og Marc Ventresca. Underveis i prosessen har biblioteket ved ISF også stilt opp med uvurderlig ”bibliografisk hjelp”. Videre har Trygve Gulbrandsen, Dag Gjestland, Geir Høgsnes, Ellen Cathrine Kiøsterud, Trond Beldo Klausen, Tine Krag og Francis Sejersted tatt seg tid til å lese og kommentere tidligere deler av dette arbeidet. Bent Sofus Tranøy har også gitt uvurderlige innspill til rapporten.

Først og fremst vil vi likevel få takke Fredrik Engelstad, som alltid har tatt seg tid til å lese, kommentere og diskutere ulike sider ved dette arbeidet. Helt til slutt må selvfølgelig våre familier og venner nevnes. Uten deres kontinuerlige støtte og oppmuntring ville ikke denne rapporten blitt ferdig.

Elisenberg, juni 2003

Espen Ekberg og Jon Vatnaland


Publisert 25. nov. 2010 13:52