6 Referanser


6 Referanser[121]

Ashora, A and F. Bokhari (2000): ”Vertical integration and dynamic industry evolution”. Preliminary version of paper under review at Journal of International Economics.

Balsvik R. R. (1995): "Lokale ressurser og politisk styring: de norske konsesjonslovene” i Becoming Visible - Indigenous Politics and Self-Government, red. T. Brantenberg, J. Hansen, og H. Minde. Universitetet i Tromsø.

Bojer, H. (2003): ”Fattigslig melding om fattigdom”. I Økonomisk Forum mars 2003.

Brunstad, R. J. (1990): ”Deregulering av drosjenæringen?”. I Sosialøkonomen nr 6 juni 1990, s. 19-25.

Brox, O. (2002): ”Hvor blir det av grunnrenten i norsk fiske?”. I Ressursmakt og grunnrente, red. Ø. Østerud, Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 44, s. 85 – 114. Oslo: Unipub forlag.

Cappelen, Å. (2002): ”Petroleumsrente og ressursmakt”. I Ressursmakt og grunnrente, red. Ø. Østerud, Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 44, s.19 – 42. Oslo: Unipub forlag.

Erlandsen, E., F. R. Førsund og K. O. Kalhagen (1998): Effektivitet og produktivitet i de statlige høgskolene. SNF-rapport 14/98. Oslo: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.

Fehr, N.-H. v. d. (2000): “Betingelser for effektiv konkurranse på de nye telemarkeder“. I Sosialøkonomen nr 3 2000: 28 – 36.

Foros, Ø. og Kind, H. J. (2002): ”Konkurranse og regulering innen Internett”. I Norsk Økonomisk Tidsskrift, nr 2 2002, s. 149 – 166.

Gabrielsen, T. S. (1995): “Distribusjonskanaler og fusjonspolitikk“. I Sosialøkonomen nr 10 1995, s. 2 – 9.

Grønlie, T. (2001): “Mellom politikk og marked – organisering av statlig næringsdrift”. I Den fragmenterte staten, red. Tranøy og Østerud, Makt- og demokratiutredningen, s. 301-332, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hannemyr, G. (2002): ”Foucault i kyberrommet”. I Digital Makt, red. T. Slaatta, Makt- og demokratiutredningen, s. 41 – 63, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Johansen, K. E. (2002): ”Leve konkurransen”. Intervjuet av Ove Røinesdal i Finansmagasinet 4/02, s. 12 - 16.

Laffont, J-J. and J. Tirole (1993): A theory of Incentives in Procurement and Regulation. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Lorentsen, L. (2001): Staten som eier. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe.

Maurstad A. (1997): Sjarkfiske og ressursforvaltning, Avhandling for Dr. Scient.-graden i Fiskerivitenskap, Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.

Moene, K. and Wallenstein, M. (1992): The Decline of Social Democracy. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo No 21 October 1992.

Moene K. (2001a): ”Økonomisk korrupsjon”. Kronikk i Dagens Næringsliv 12/10-2001. URL: http://folk.uio.no/karlom/okonomisk_korrupsjon.htm.

Moene K. (2001b): ”Fattigdomspolitikken”. Kronikk i Dagens Næringsliv 10/11-2001. URL: http://folk.uio.no/karlom/fattigdomspolitikken.htm.

Moene K. (2002): ”Fordeling, effektivitet og grunnrente”. I Ressursmakt og grunnrente, red. Ø. Østerud, Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 44, s. 2 – 18. Oslo: Unipub forlag.

Moengen, M., m. fl. (2001): Kontrakter som styringsvirkemiddel. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe.

Moore, M. (1999): Tale til Transatlantic Business Dialogue, 29. oktober 1999. URL: http://odin.dep.no/ud/norsk/handelspolitikk/032061-990033/index-dok000-b-n-a.html, lest 4/5-2003.

Nilsen, Y. (2002): ”ECON som aktør i norsk klimapolitikk på 1990-tallet”. I Økonomisk forum nr 7 Oktober 2002, s. 23-29.

Normann, V. D. (2002): Bedre Service: Modernisering i offentlig sektor. Foredrag på Høyres landsmøte 6/5-2002.

Olaussen, J. O. og Skonhoft, A. (2002): ”Naturressurser ved asymmetrisk nytte og kostnad. Elgforvaltning i Norge”. I Norsk Økonomisk Tidsskrift nr 2 2002, s. 103 – 126.

Rødseth, A. (2002): ”Petroleumsrente og ressursmakt”. I Ressursmakt og grunnrente, red. Ø. Østerud, Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 44, s. 19 – 42. Oslo: Unipub forlag.

Roland, K. og Vennemo, H. (2002): ”Kunnskap, marked og troverdighet”. I Økonomisk forum nr 9 Desember 2002: 7-9.

Samferdselsdepartementet (2002): Anbud og konkurranse om sporet. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, fase 1, september 2002.

Seip, D. (1968): Planleggingsprosessen. Spesialoppgave til sosialøkonomisk embetseksamen.

Seip, D. (1997a): A note on the Pricing of Public Services. Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud nr 16.

Seip, D. (1997b): A note on the Definition of Services. Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud nr 18.

Seip, D. (2000a): Kostnadsstrukturen i universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud nr 33.

Seip, D. (2000b): Økonomisk styring av universitets- og høgskolesektoren. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud nr 18.

Seip, D. (2001a): Forhandlinger eller marked, Styring av posten i Norge. Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 32, Oslo: Unipub forlag.

Seip, D. (2001b): ”Kryssubsidiering”. I Økonomisk Forum nr 7 2001

Strøm, S. (2002): ”Tilbudssidepolitikk er ikke enkelt” Dagsavisen 20/12-2002. URL: http://www.oekonomi.uio.no/div/Tilbudssidepolitikk.htm.

Thoresen, H. (2001): Opsjoner i arbeidsforhold. Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 27, Oslo: Unipub forlag.

Østerud, Ø. red. (2002): Ressursmakt og grunnrente. Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien nr 44. Oslo: Unipub forlag.


[121] Ved valg mellom ulike referanser har jeg valgt å henvise mest mulig til stoff som mindre ”fagøkonomisk”, blant annet avisartikler og fortrinnsvis ting som ligger på Internett. Flertallet av mine egne skrifter finnes der via http://www.seip.no/liste.


Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 15. nov. 2013 12:50