4.5 Andre håndhevingsorganer


4.5 Andre håndhevingsorganer

Alle departementer håndhever regler som er av betydning for konkurransen. Det gjelder også mange underliggende organer. Deres interesser er imidlertid som oftest ikke knyttet til konkurransen, men til konkrete problemer i sektorene. I noen tilfelle brukes konkurranse bevisst, men gjennomføringen blir moderert av de spesielle problemene som gjelder for sektoren.

I de senere år er det innført mange nye tilsynsorganer. De har dels tekniske oppgaver som blant annet omfatter sikkerhet, men mange har også et visst ansvar for konkurransen på sitt område. Forholdene varierer mye på samme måte som for departementene.

Når det gjelder apotekene ser det ut til at man på helsesiden prioriterer andre faktorer enn konkurranse. Post- og teletilsynet legger betydelig vekt på konkurranse, uten at man kan si det har vært helt vellykket. Se vedlegg A for ytterligere diskusjoner om tilsynsorganene og forholdet mellom dem og Konkurransetilsynet.


Publisert 25. nov. 2010 13:52