4.2 Konkurransetilsynet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet


4.2 Konkurransetilsynet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konkurransetilsynet avløste det gamle Prisdirektoratet. Hvor store endringer det har medført er et annet spørsmål. Konkurransetilsynet fortsatte i de samme lokalene som Prisdirektoratet og i starten også med det samme personalet. En god del av personalet er nå skiftet ut, og man har forsiktig fortsatt en omlegging som allerede var startet under Prisdirektoratet, fra behandling av enkeltsaker til mer systematisk behandling av konkurransespørsmål.

Det er imidlertid nødvendig å også behandle mange enkeltsaker av generalpreventive hensyn. Omleggingen av konkurransepolitikken krever egentlig mer innsats både når det gjelder enkeltsaker og generelt systematisk arbeid, fordi konkurransen skal dekke en større del av samfunnet. Konkurransetilsynet, eller Forbrukerombudet (se vedlegg A), kan også gjøre mer for å hjelpe på konkurransen. For eksempel kunne den typen jevnlig oppdatert prisopplysning som brukes i kraftmarkedet også være nyttig i andre markeder.

Konkurransedirektøren legger betydelig vekt på nedbyggingen av de statlige virksomhetene og åpning for konkurranse på slike områder. Departementet har lagt opp til at konkurransetilsynet skal ha en rolle i forhold til statlige reguleringer, men konkurranselovutvalget går mot dette (se vedlegg B).

I punkt 1.1 er det antydet noe om Arbeids- og administrasjonsministerens program. Det kan sees som en videreføring av omleggingene i konkurransepolitikken. Blant annet har Arbeids- og administrasjonsministeren nå fremmet den varslede stortingsmeldingen om tilsynene. (Se vedlegg A for en nærmere diskusjon av tilsynsmeldingen.)

Blant annet er det et forslag om utflytting av Konkurransetilsynet fra Oslo til Bergen. En aviskommentar uttalte at dette var av større betydning for Handelshøgskolen i Bergen enn for resten av samfunnet. De ansatte har sagt at flytting vil svekke konkurransen, mens Arbeids- og administrasjonsministeren har sagt at han forutsetter at arbeidet med konkurranseovervåkning ikke skal svekkes under flyttingen.

I arbeidet med konkurransepolitikken ser nok Arbeids- og administrasjonsdepartementet det som et problem at mye av det internasjonale arbeidet er underlagt Utenriksdepartementet og spesielt at arbeidet i verdens handelsorganisasjon (WTO) går seint (se punkt 4.3).


Publisert 25. nov. 2010 13:52