2.4 Hvordan få til konkurranse i markeder?


2.4 Hvordan få til konkurranse i markeder?

Boks G (lengere ned) viser noe av den økonomiske teorien i tilknytning til markeder. Konkurranse spiller en viktig rolle, og spørsmålet om effektive markeder er ofte et spørsmål om hvordan man skal få til et marked som likner på modellen. Se boks G for en nærmere skisse av det perfekte markedet og ulike formene for markedssvikt.

Myndighetene kan hjelpe til på enkelte av disse områdene, spesielt 3) og 5). (Se også punkt 1.5.5, kapittel 4 og de to vedleggene.)

Tilgang til markeder er et viktig problem. I mange tilfelle er det sikkerhetskrav eller andre kvalitetskrav som gjør at man ønsker at bare en begrenset krets skal kunne være tilbydere. (Se blant annet punkt 1.5.3 om profesjoner.) Her vil forskjellige deler av byråkratiet kunne ha forskjellige interesser og det blir lett forhandlinger og lobbyvirksomhet.[23]

Selv der det bare er en eller få tilbydere kan konkurransen virke i form av potensiell konkurranse. Det vil si at prisene holdes nede fordi en monopolist eller en liten gruppe tilbydere tror at om de setter prisene for høyt vil andre firmaer lettere gå inn som konkurrerende tilbydere, og da vil prisen bli presset lavere. Denne mekanismen har nok en viss betydning, men ikke så stor som man trodde en periode. Det er to problemer:

  1. Det å ta høyere priser gir høyere profitt og kapitalakkumulasjon som gjør det lettere å stå imot, eventuelt redusere prisene vesentlig, hvis det kommer inn konkurrenter med lavpristilbud.[24]
  2. Når man har forsøkt å bruke dette i praksis har det vist seg at det i svært mange tilfelle var større oppstartingskostnader for nye tilbydere enn man ventet.

Potensiell konkurranse var spesielt framme i forbindelse med tilbudssideøkonomien (se punkt 1.5.2). For å få til potensiell konkurranse har man forsøkt å redusere ”inngangsbilletten” for en ny tilbyder, blant annet ved å redusere kravene fra offentlige organer.


[23] Spørsmålet om autorisasjon for privatetterforskere er et godt eksempel.[]

24 Både høy og lav pris i en slik sammenheng ville være problematisk i forhold til § 3-2 i forslaget til ny konkurranselov, men det gjenstår å se hvor effektiv en slik bestemmelse vil bli (se vedlegg B).


Publisert 25. nov. 2010 13:52