2.2 Former for konkurranse


2.2 Former for konkurranse

Økonomisk litteratur konsentrerer seg vanligvis om konkurranse i markeder som ligger nær opp til det ideelle, et velfungerende marked der selgerne og kjøpere er prisfaste kvantumstilpassere og der det er fri etablering.[21] Offentlige markeder er sjelden ideelle, og det kan derfor være grunn til å nevne andre former for konkurranse som også kan brukes i styring av økonomien for å få til et godt resultat.

”Yardstick” (det vil si sammenlikning med standardmål eller minimumsmål), ”bench marking” (sammenligning) eller andre former for bruk av indikatorer kan brukes i tilfelle der konkurranse ut fra pris er vanskelig. Offentliggjøring av karakterer fra skolene er et eksempel (se punkt 3.14).

Enerett til en merkevare eller et produkt basert på patent eller copyright behøver ikke å utelukke konkurranse. Desto større grad av substitusjonsmulighet det finnes i forhold til andre varer, desto mindre blir muligheten for å ta ut monopolprofitt. En slik konkurranse mellom monopoler og leverandører av andre liknende varer, som også kan være monopoler, vil i mange tilfelle være så nær man kan komme en effektiv konkurranse. Særlig for tjenester vil det som oftest være forskjeller, blant annet lokalisering, som gjør alle tilbud forskjellige.

Noe av effektiviteten ved konkurranse kan oppnås selv uten full konkurranse hvis det finnes potensiell konkurranse. Selv om det bare finnes én tilbyder, kan vedkommende være engstelig for potensielle konkurrenter og holde prisene lave for å ikke friste potensielle konkurrenter inn i markedet. (Se 3.4 for en nærmere diskusjon.)


[21] Prisfaste kvantumstilpassere tar prisene for gitt og bestemmer seg så for hvor mye de vil selge eller kjøpe.


Publisert 25. nov. 2010 13:52