Referanser


Referanser

Aubert, Vilhelm (ed.) (1973): Det skjulte samfunn. Oslo: Pax Forlag.

Berg, Kjersti Gravelsæter (2002): ”Fredsbygging i krigstid: Palestinske erfaringer med bistandsprogrammet People-to-People 1995-2002”. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen.

Berg, Kjersti Gravelsæter (2003): Fredsbygging i krigstid? Palestinerne og det norske People-to-People programmet 1995-2002. Bergen-skrifter i Midtausten- og Afrikaforsking 5 (under publisering).

Brox, Ottar (1990): Praktisk samfunnsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Bucher-Johannessen, Bernt (1999): “‘Den norske modellen’ - Stat og samfunn hånd i hånd til fremme av Norge”, Internasjonal Politikk 2. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Butenschøn, Nils A. (1994): Oslo-avtalen. Fred på Israels premisser? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Butenschøn, Nils A. (1997a.): “Norge og Midtøsten”, i Torbjørn L. Knutsen, Gunnar Sørbø og Svein Gjeråker (red): Norges utenrikspolitikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Butenschøn, Nils A. (1997b.): “The Oslo Agreement in Norwegian Foreign Policy”. CMEIS Occational Paper No. 56, 1997, University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies.

Butenschøn, Nils A. (2000): “The political geography of the Israeli-Palestinian peace process”, Norsk Geografisk Tidsskrift 1.

Corbin, Jane (1994): Den norske kanalen. De hemmelige Midtøsten-forhandlingene. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Danieels, Isabelle (2001): Palestinian refugees and the peace process. An analysis of public opinion surveys in the West Bank and Gaza. Jerusalem: Jerusalem Media & Communication Centre (JMCC) and Oxfam GB.

Denham, Andrew og Mark Garnett (1998): British think-tanks and the climate of opinion. London: UCL Press.

Egeland, Jan (1994): “Norway’s Middle East peace channel – an insider’s view”, Security Dialogue, vol. 25, no 3.

Gilen, Signe, Are Hovdenak, Rania Maktabi, Jon Pedersen og Dag Tuastad (1994): Finding ways. Palestinian coping strategies in changing environments. Fafo report 177.

Hanssen-Bauer, Jon, Jon Pedersen og Åge A.Tiltnes (red.) (1998): Jordanian society. Living conditions in the Hashemite Kingdom of Jordan. Fafo report 253.

Heiberg, Marianne, Augustus Richard Norton og Gunnar Strøno (1989): Report on Norad funded development projects: The West Bank and Gaza. Oslo: Norad.

Heiberg, Marianne og Geir Øvensen (1993): Palestinian society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem. A survey of living conditions. Fafo Report 151.

Horne, Thomas (2002): ”Retten til retur”, i Folk uten land. Et magasin om de palestinske flyktningene, utgitt av Flyktningerådet, mai 2002

Iglebæk, Odd (2000): “Større usikkerhet for flyktninger. Fafo-leder vil ha mer regional bistand til de palestinske flyktningene”. Intervju med Jon Hanssen-Bauer. Bistandsaktuelt 7.

Korsnes, Olav, Heine Andersen og Thomas Brante (red.) (1997): Sosiologisk leksikon. Oslo: Universitetsforlaget

Løchen, Yngve (1973): "Aksjonsforskningen", i Vilhelm Aubert (red.): Sosiologien i samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Mathiesen, Thomas (1992): Det uferdige. Tekster om opprør og undertrykkelse. Oslo: Pax Forlag.

Mathisen, Werner Christie (1994): Universitetsforskeres problemvalg – akademisk autonomi og styring gjennom forskningsprogrammer. NIFU-rapport 7.

Matlary, Janne Haaland (2002): Verdidiplomati – kilde til makt? En strategisk analyse av norsk utenrikspolitikk. Makt- og demokratiutredningen, rapport 46.

Nautsdalslid, Jon og Marit Reitan (1992): Kunnskap og styring. Om forskningens rolle i politikk og forvaltning. NIBR-rapport 15.

Peres, Shimon (1994): Veien til fred. Oslo: Cappelen Forlag.

Savir, Uri (1998): The process. 1.100 days that changed the Middle East. New York: Random House.

Sitta, Salman Abu (2000): ”‘Kostbare’ flyktninger”. Bistandsaktuelt 10.

Spjelkavik, Øystein (1995): “Applied research or action research?”, i Olav Eikeland og Henrik Dons Finsrud (red.): Research in action / Forskning og handling. Søkelys på aksjonsforskning. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Sørbø, Gunnar M. (1997): “Norsk bistandspolitikk”, i Torbjørn L. Knutsen, Gunnar Sørbø og Svein Gjeråker (red.): Norges utenrikspolitikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Tamnes, Rolf (1997): “Oljealder 1965 - 95”, Norsk Utenrikspolitisk Historie, bind 6. Oslo: Universitetsforlaget.

Tuastad, Dag: “DNAs folkefond mot flyktningenes vilje?” Kronikk i Dagbladet, 23. april 2002.

Tvedt, Terje (1995): NGOs as a channel in development aid. The Norwegian system. Evalueringsrapport 3. Oslo: Utenriksdepartementet.

Tvedt, Terje (1997): “Norsk utenrikspolitikk og de frivillige organisasjonene”, i Torbjørn L. Knutsen, Gunnar Sørbø og Svein Gjeråker (red.): Norges utenrikspolitikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Tvedt, Terje (1998): “Some notes on development research and ethics”, Forum for Development Studies 2.

Wittrock, Bjørn, Peter Wagner og Hellmut Wollman (1991): “Social science and the modern state: Policy knowledge and political institutions in Western Europe and the United States”, i Peter Wagner, Carol Hirschon Weiss, Bjørn Wittrock og Hellmut Wollman: Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads. Cambridge: Cambridge University Press.

Waage, Hilde Henriksen (2000): Norwegians? Who needs Norwegians? Explaining the Oslo Back Channel: Norway’s Political Past in the Middle East. Evalueringsrapport 9. Oslo: Utenriksdepartementet.

Østerud, Øyvind (1994): “Veien til Jeriko”, Nytt Norsk Tidsskrift, 3-4. Oslo: Universitetsforlaget.


Publisert 25. nov. 2010 13:52