Forord


Forord

Denne rapporten er utarbeidet for Makt- og demokratiutredningen, og er basert på utredningens Medborgerundersøkelse fra 2001. Utarbeidelsen av rapporten har skjedd i en forholdsvis intens kommunikasjon forfatterne imellom i løpet av noen kalde uker i januar, og de skriftlige bidragene i den empiriske analysen er noenlunde jevnt fordelt mellom oss to, men slik at Trond Tjerbo i det alt vesentlige har utført dataanalysene.

Det spørreskjemaet som ble benyttet i Medborgerundersøkelsen er delvis et resultat av et større europeisk samarbeid knyttet til det såkalte ESF-nettverket om ”Citizenship, Involvement, Democracy” (CID) under ledelse av professor Jan W. van Deth. I tillegg til Per Selle var også Tore Hansen direkte involvert fra norsk side i planleggingen og utformingen av det såkalte ”core questionnaire” som inngår i den foreliggende Medborgerundersøkelsen og i tilsvarende undersøkelser i en rekke andre europeiske land. I den foreliggende rapporten har vi kunnet dra nytte av de diskusjoner vi hadde innenfor denne planleggingsgruppen, ikke bare i den konkrete utforming av spørsmålene, men også om noen av de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for analysene. Blant våre samtalepartnere vil vi her nevne Ken Newton, Paul Whiteley og ikke minst Jan W. van Deth som også reagerte meget raskt på en henvendelse fra oss om omkodinger av visse variabler. Knut Andreas Christophersen har bidratt med nyttige metodologiske kommentarer. For øvrig har Larry Rose bidratt med råd og tips, i tillegg til at vi har kunnet trekke store veksler på hans arbeider sammen med Per Arnt Pettersen om borgerrollen.

Den endelige korrekturlesingen – som også har omfattet språklige korrektiver – har Hilde Moen Solberg stått for, og vi skylder henne en stor takk for å ha overtatt denne etappen da formsvikten hos forfatterne begynte å bli åpenbar.

Blindern, 31. januar 2003

Tore Hansen Trond Tjerbo

Information about the world is sometimes incomplete. For example, most data sets are inadequate: they lack crucial variables; miss a battery of vital questions; cover the wrong years; are not compatible with each other; are cross-sectional not time-series, or time-series not cross–sectional; not refined enough; have large amounts of missing data; are based upon samples that are too small or poor to sustain any generalizations; suffer from interviewer bias, bad questionnaire wording, or question – order contamination; ask the wrong questions; aggregate data in the wrong way; were never pilot-tested properly; are poorly coded; classify and categorize incorrectly; were not adequately cleaned; or have incomprehensible codebooks, if they have codebooks at all. Probably the single most important complaint of social scientists is that information is inadequate for the task in hand. This is a source of agony to all empirical researchers (Manteltasche, Dagobert & Besser – Wisser I.Q: 2002:1, Journal of Theoretical Politics 14(1): 129-134).


Publisert 25. nov. 2010 13:52