Appendiks: Variablene


Appendiks: Variablene

Alder:

I år.

Kjønn:

0-kvinne, 1-mann.

Inntekt:

Husholdningens samlede årsinntekt før skatt. Under 200 000 =1. 200 000 – 4000= 2. over 400 000 = 3

Utdanning:

Grunnskolenivå=1. Videregående nivå =2. Høyere utdanning =3

Medlemskap:

Additiv indeks basert på antall medlemskap respondenten oppgir.

Deltakelse:

Additiv indeks basert på antallet foreninger/organisasjoner respondenten oppgir å ha ”deltatt i aktiviteter arrangert av foreningen/organisasjonen de siste 12 måneder”.

Sosial tillit:

Additiv indeks basert på spørsmålene:

Nå vil vi stille noen spørsmål om hvordan du ser på andre mennesker. Først, mener du at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?

Vil du si at mennesker for det meste prøver å være hjelpsomme eller at de stort sett bare tar hensyn til seg selv?

Tror du de fleste mennesker ville forsøke å utnytte deg hvis de fikk muligheten til det, eller tror du de ville forsøke å være reale?

Samtlige spørsmål har en skala fra 0 til 10, og hvor 0 er lav verdi (”ikke til å stole på” osv.)

Tilknytning til lokalsamfunn:

Additiv indeks basert på hvor sterk tilknytning respondenten oppgir til ”grenden, nabolaget/strøket, bydelen” og ”kommunen/bydelen”. Skalaen går fra 0 til 10, 10 indikerer ”meget sterk tilknytning”.

Størrelse på bosted:

Varierer fra 0 (sprettbebygd strøk) til 8 (stor by med 100 tusen innbyggere eller flere). Basert på spørsmål 1 i spørreskjemaet, men med snudd skalaretning.

Individualisme:

Indeks basert på faktorskårer. Disse beregnes av programpakken Spss for Windows på bakgrunn av en faktoranalyse. Hver enhet får en verdi på denne indeksen, som er basert på at man vekter den enkeltes verdi på variabelen ut fra hvor sterkt denne lader på faktoren.

Fellesskapsinnstilling:

Indeks basert på faktorskåre.

Liberal oppfatning av borgerrollen:

Tilsvarende.

Kommunitær oppfatning av borgerrollen:

Tilsvarende.

Aktivitet:

Additiv indeks basert på antall aktiviteter respondenten oppgir å ha. Deltatt i for å ”motvirke forfall” i samfunnet de siste 12 måneder.

Aktivitet via politisk kanal:

Additiv indeks satt sammen av: kontaktet politiker, kontaktet forening eller organisasjon, kontaktet offentlig tjenestemann, deltatt i arbeidet i et politisk parti, arbeidet i annen organisasjon eller forening, gått med eller hengt opp et kampanjemerke eller emblem, gitt pengestøtte, samlet inn penger, deltatt på politisk møte eller stevne.

Aktivitet utenfor den politiske kanal:

Additiv indeks basert på følgende aktiviteter: deltatt i politisk aksjonsgruppe lokal protestgruppe eller lignende, skrevet under på opprop, underskriftskampanje aksjonslister etc., deltatt i offentlig demonstrasjon, deltatt i streik, boikottet visse produkter, bevisst kjøpt bestemte produkter av politiske, moralske eller miljømessige hensyn, kontaktet eller stått frem i media, kontaktet advokat eller juridisk rådgiver, deltatt i ulovlige protestaksjoner.

Politisk interesse:

0: ikke interessert i det hele tatt, 1: ikke særlig interessert, 2: ganske interessert, 3: meget interessert. Basert på en omkoding av spørsmål 23 i Medborgerundersøkelsen.

Politikk ”viktig i livet”:

Basert på spørsmål fire i Medborgerundersøkelsen. Skalaen går fra 0 til 10, 10 betyr at politikk er ”svært viktig”.

Stemmegivning:

Kodet 0 dersom man ikke stemte ved forrige stortingsvalg, og 1 dersom man gjorde det.

Tillit til kommunestyret:

Skala fra 0 til 10. 0: ingen tillit i det hele tatt, 10: svært stor tillit.

Tillit til Regjeringen:

Tilsvarende.

Tillit til politiske partier:

Tilsvarende.

Tillit til Stortinget:

Tilsvarende.

Tillit til politikere:

Tilsvarende.

Politisk tillit (indeks):

Additiv indeks basert på målene for politisk tillit ovenfor.

Subjektiv plassering på venstre-høyre aksen:

Basert på følgende spørsmål: ”I politikken blir det gjerne snakket om ”venstresiden” og ”høyresiden”. Hvor vil du sånn generelt plassere deg selv på denne skalaen?” 0 representerer her ytterst til venstre, og 10 ytterst til høyre.


Publisert 25. nov. 2010 13:52