3.3 Avslutning


3.3 Avslutning

Som analysene viser ser det ut som om både individualistiske og fellesskapsorienterte holdninger har stor tilslutning. Dette er et forhold som ved første øyekast synes å være noe merkverdig, men i lys av de resonnementene som vi har gjengitt her, gir det likevel mening. Det er nettopp i dette spenningsforholdet mellom den fellesskapsinnstilling som produksjonen av velferden er tuftet på og den individualiserte rollen som konsument av disse godene de paradoksale effektene vi har antydet manifesteres. Vår analyse av hvilke forhold som påvirker oppslutningen om disse verdiene gir heller ingen klare svar. Det er imidlertid også her nærliggende å tolke dette i lys av nettopp dette forholdet.

Dette leder oss videre i analysen. Vi dreier nå fokuset vekk fra den rene beskrivelsen av dette forholdet, og over til et nært beslektet spørsmål. Hvilke oppfatninger om borgerrollen får oppslutning i befolkningen, og ikke minst: Hvordan påvirkes dette forholdet av sosial kapital og tilslutningen til individualisme og fellesskapsorienterte verdier?


Publisert 25. nov. 2010 13:52