2.1 Innledning


2.1 Innledning

Som vi var inne på i det foregående kapittel er begrepet sosial kapital ikke entydig, hverken hva begrepets operasjonelle definisjon angår eller dets analytiske status. Også forholdet mellom sosial kapital og det som Newton (2001) betegner som politisk kapital kan være noe mer komplisert enn det som vanligvis har vært antatt i store deler av den empiriske litteraturen om forholdet mellom sosial kapital, politisk engasjement og demokratisk prestasjonsevne (Putnam 1993; van Deth m.fl. 1999; Norris 2001). I dette kapittelet vil vi se nærmere på ulike fortolkninger av sosial kapital, og studere sammenhengene mellom ulike operasjonaliseringer av begrepet. Vi vil videre se på i hvilken grad det foreligger noen sammenheng mellom sosial kapital og tilliten til politiske institusjoner – altså det som er blitt betegnet som politisk kapital.


Publisert 25. nov. 2010 13:52