Svakheter ved ordningen for personvalg


Svakheter ved ordningen for personvalg

Ved kommunevalg betyr fraværet av minstekrav til omfanget av retteaktiviteten at det ikke er noe som hindrer at meget små velgergrupper avgjør person-utvelgingen. Dette kan gi resultater som har liten støtte, enten vi ser på oppfatningen til alle velgere eller til de som har rettet på stemmeseddelen. En sperre på 8 prosent, slik det er vedtatt for fylkestingsvalg og foreslått for stortingsvalg, reduserer sjansen for slike resultater.

Ved fylkestings- og stortingsvalg mangler partiene mulighet for å prioritere noen kandidater slik de kan gjennom forhåndskumulering ved kommunevalg. Dette innebærer at dersom personstemmene passerer sperregrensen på 8 prosent for mange kandidater, er det velgerne alene som avgjør personutvelgingen. Dette kan bety at sentrale politikere det er viktig for partiene å få valgt faller ut. Videre kan valget resultere i en meget skjev sammensetning av det politiske organet.

Ved alle typer valg kan en velger gi personstemme til mange kandidater. Dette kan føre til at det oppstår flertallsvalgsliknende situasjoner, eller kupp som det er blitt kalt når dette har skjedd ved kommunevalg. Hvis grupper av velgere støtter hver sine sett med kandidater, vil den som mønstrer flest personstemmer erobre samtlige mandater (forutsatt at kravet om 8 prosent er tilfredsstilt ved fylkestings- og stortingsvalg, eller at partiene ikke har sørget for en mer balansert sammensetning gjennom forhåndskumulering ved kommunevalg).

Erfaringene fra kommunevalg viser at mange velgere misforstår hvordan personutvelgingen foregår, og tror at en ren liste gir støtte til partiets liste-oppsett. En slik misforståelse betyr at velgere som ønsker å støtte partiets rangering av kandidatene ikke får gitt uttrykk for sine preferanser ved valget.

Ordningen mangler en framgangsmåte som gjør det enkelt for velgere å gi uttrykk for at de foretrekker at kandidatene blir valgt i den rekkefølgen partiet har rangert dem. Dette gjelder for alle valg, og betyr at velgere som er uenige i partiets rangering favoriseres framfor velgere som er enige med partiet.


Publisert 25. nov. 2010 13:52