Referanser


Referanser

Bjørklund, Tor (1999): Et lokalvalg i perspektiv. Oslo: Tano Aschehoug.

Bjørklund, Tor og Ottar Hellevik (1987): Barrierer mot kvinners deltakelse i lokalpolitikken. Rapport 87:11. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Christensen, Dag Arne (2001): ”Kva utset kandidatar til norske kommunestyreval seg for?”. Vedlegg 9 Velgere, valgordning, valgte, NOU 2001:3: 542-558.

Det kongelige kommunal- og regionaldepartement (2002), Ot.prp. nr. 45 (2001-2002). Om lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Haavio-Mannila, Elina m.fl. (1983): Det uferdige demokratiet. Kvinner i nordisk politikk. Oslo: Nordisk ministerråd.

Heidar, Knut og Jo Saglie (2002): Hva skjer med partiene? Oslo: Gyldendal akademisk.

Hellevik, Ottar og Torild Skard (1985): Norske kommunestyrer – plass for kvinner? Oslo: Universitetsforlaget.

Hellevik, Ottar (1991): "Hvorfor en ny kommunevalgordning", Nytt norsk tidskrift 3: 280-293.

Hellevik, Ottar og Tor Bjørklund (1991): Retting på stemmeseddelen ved kommunevalg og rettingens effekt på kvinnerekrutteringen. Arbeidsnotat 91:10. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Hellevik, Ottar og Tor Bjørklund (1994): Nedgangen i kvinneandelen i kommunestyrene etter valget i 1991. Rapport 94:10. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Hellevik, Ottar og Tor Bjørklund (1995): "Velgerne og kvinnerepresentasjon", i Nina C. Raaum (red.) Kjønn og politikk. Oslo: Tano: 113-129.

Holmberg, Sören (1999): ”Väljare personkryssar”, i S. Holmberg og T. Möller (red.): Premiär för personval. SOU 1999:92.

Hylland, Aanund (2001): ”Personvalg ved forholdstallsvalg basert på personlister”, Vedlegg 8 i Velgere, valgordning, valgte, NOU 2001:3: 521-541.

Karvonen, Lauri (2001): ”Partival och personval”, i D. Anckar, L. Karvonen og G.-E. Isaksson: Vägar förbi och igenom partier. Stockholm: SNS Förlag: 23-64.

Offerdal, Audun og Jacob Aars (2000): ”Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken”, i Offerdal og Aars (red.): Lokaldemokratiet: status og utfordringer. Oslo: Kommuneforlaget.

Pedersen, Mogens N. (1966): ”Preferential voting in Denmark: The voters’ influence on the election of Folketing candidates”, Scandinavian Political Studies, Vol. 1: 167-187.

NOU (1973: 38). Personvalg ved stortingsvalg og kommunevalg.

NOU (1982: 6). Om en ny valglov.

NOU (2001: 3). Velgere, valgordning, valgte.

Pesonen, Pertti (1968): An election in Finland. London: Yale University Press.

Skard, Torild (red.) (1979): "Kvinnekupp" i kommunene. Oslo: Gyldendal.


Publisert 25. nov. 2010 13:52