PERSONVALGET I DEN GAMLE OG DEN NYE VALGORDNINGEN


Opplegget for personvalg ved norske valg var et av flere spørsmål som ble behandlet av et valglovutvalg oppnevnt av Kommunal- og regionaldeparte-mentet i 1997. Det avga sin innstilling Velgere, valgordning, valgte 30.01.01 (NOU 2001:3). Utvalget ble ledet av fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Blant medlemmene finner vi statsviterne Bernt Aardal og Helge O. Larsen, mens Dag Arne Christensen fungerte som sekretær sammen med Steinar Dalbakk fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter en høringsrunde la departementet i statsråd 15.03.02 fram sitt forslag Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) - Ot.prp. nr. 45 (2001-2002). Med utgangspunkt i proposisjonen avga så Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget sin innstilling til vedtak for fylkestings- og kommunevalg - Innst.O. nr. 81 (2001-2002). Behandlingen av stortingsvalg, der neste valg først kommer i 2005, ble utsatt til 2003. Lov om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) ble så vedtatt av Stortinget 17.06.02 (Besl.O. nr. 88 (2001-2002)), og sanksjonert i statsråd 28.06.02 (Lov nr. 57), med ikrafttredelse 01.09.02.

I de følgende avsnittene blir det gitt en kortfattet oversikt over hvordan personvalget til nå har vært foretatt ved valg i Norge, hvilke forslag om endringer som ble lagt fram underveis, og hva som til slutt ble vedtatt som ny valglov.


Publisert 25. nov. 2010 13:52