Nedgangen i partienes medlemstall


Nedgangen i partienes medlemstall

Medlemstallet i norske partier har gått kraftig ned de siste tiårene, som eksempel har Arbeiderpartiet hatt en tilbakegang fra 128.000 medlemmer i 1990 til litt over 53.000 i 2001, mens de tilsvarende tallene for Høyre er fra 146.000 til 62.000 (Heidar og Saglie 2002: 32-35). Valglovutvalget ser denne utviklingen som et argument for at velgerne bør gis større innflytelse over person-utvelgingen:

For det andre må reformen [forslaget om økt velgerinnflytelse] ses på bakgrunn av at en stadig mindre del av befolkningen er partimedlemmer. Dette kan bety at stadig færre er med på å bestemme hvilke kandidater velgerne har å velge mellom (NOU 2001:3: 22).

Utvalgets egen drøfting viser imidlertid at en slik konklusjon kan diskuteres, slik de følgende sitatene fra innstillingen demonstrerer. Det vises til at den vanlige oppfatningen er at det er vanskelig å se klare konsekvenser for partienes stilling av velgerinnflytelse over personvalget, men siterer også en dansk forsker som hevder at økt velgerinnflytelse svekker partiene, siden en grunn for å være partimedlem faller bort:

... Lars Bille (1992) ... mener å se en negativ sammenheng mellom det økende innslaget av personvalg i Danmark, og nedgangen i antall parti-medlemmer. Personvalget skal ha overført makt fra partimedlemmene til velgerne, og således gjort det mindre interessant å opprettholde partimedlem-skapet (NOU 2001:3: 158).

Endelig viser utvalget til hvordan medlemstapet truer partienes stilling, og at partienes viktige rolle i et demokrati ikke kan overtas av andre:

Det største problemet for partienes framtid er det krympende antall medlem-mer. Et samfunn uten politiske partier vil etterlate seg et demokratisk vakuum, siden partienes oppgaver ikke kan overtas av andre (NOU 2001:3: 70).

Det siste resonnementet, sammen med det andre i den grad det har gyldighet, kunne tilsi at ordningen for personvalg ble utformet slik at partienes rolle ble styrket snarere enn svekket, det vil si den motsatte konklusjonen av hva utvalget ender opp med å foreslå.


Publisert 25. nov. 2010 13:52