Innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget


Innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget

Stortingsvalg: Behandlingen av stortingsvalg ble utsatt til 2003 (men det er lagt til grunn at ordningen for personutvelging ved stortings- og fylkestingsvalg i størst mulig grad skal være lik).

Fylkestingsvalg: Komitéflertallet fulgte departementets forslag om 8 prosents sperregrense for at personstemmene skal få effekt. Mindretallet (Fremskritts-partiet) ville ha 5 prosents sperregrense.

Kommunevalg: Komitéflertallet økte antallet kandidater partiet kan kumulere i forhold til departementets forslag, til 4, 6 eller 10, avhengig av kommunestyrets størrelse (for henholdsvis 11-23, 25-53 og 55+ representanter). Mindretallet (Fremskrittspartiet) ville la partiene selv bestemme hvor mange de vil forhånds-kumulere, som i den tidligere ordningen.

Stemmetillegget for forhåndskumulerte kandidater ble satt til 1,25 (som i departementets forslag).

Komitéflertallet ønsket å beholde dagens ordning med slengerstemmer, slik at slengerstemmer ikke bare påvirker personutvelgingen, men også fordelingen av mandater mellom partiene. Mindretallet (Arbeiderpartiet) støttet Valglov-utvalgets forslag om å fjerne adgangen til å gi slengerstemmer.


Publisert 25. nov. 2010 13:52