2. BEGREPER, FORSKNINGSRETNINGER OG HYPOTESER


I dette kapittelet drøftes fire begreper som står sentralt i rapporten; lobbyisme, profesjonell lobbyisme, institusjon og makt. Vi ser også på relevant forskning, i Norge og internasjonalt. Deretter redegjøres det kort for den såkalte "Rokkan-tradisjonen" og signallitteraturen. De to retningene representerer forholdsvis ulike tilnærminger til studiet av profesjonell lobbyisme. Til slutt fremsetter og begrunner vi seks hypoteser om profesjonell lobbyisme.


Publisert 25. nov. 2010 13:52