2.2. Institusjon


2.2. Institusjon

Begrepet institusjon må stå sentralt i tolkningen og analysen av datamaterialet i rapporten. Grunnen til dette er at en må tro at utøvelsen av profesjonelle lobbyisme vil avhenge av de institusjonene som regulerer – eller ikke regulerer – slik virksomhet.

Hvem som benytter profesjonelle lobbyister, hvem som kontaktes av profesjonelle lobbyister, samt elitenes holdning til gevinster og kostnader ved aktiviteten er betinget av de institusjonelle rammene aktiviteten foregår innenfor; i hvilken grad og på hvilken måte profesjonell lobbyisme er institusjonalisert. Med en institusjon forstår vi et sett av regler som i en nærmere angitt beslutningssituasjon forteller hvem som får lov til å gjøre hva, når og på hvilken måte, i den hensikt å produsere et utfall. Denne definisjonen har den fordel at den er snever nok til å skille ut hva som ikke er en institusjon.


Publisert 25. nov. 2010 13:52