9.1 Administrasjonen – en mektig aktør


9.1 Administrasjonen – en mektig aktør

Innledningsvis stilte vi politikere og lokale administrative ledere noen generelle spørsmål om hvilke aktører som ble oppfattet som de mest sentrale for kommunens utvikling, og for den politiske dagsorden i kommunen. Resultatet var entydig: Tre aktører – lokale politikere, den lokale administrasjonen og statlig nivå – ble definert som de klart mest betydningsfulle. Det var ingen systematiske forskjeller mellom politikere og administratorer i disse vurderingene.

Derimot viste det seg at staten klart ble definert som den mest sentrale aktør når det gjelder den generelle utviklingen i kommunen, mens de lokale aktørene (politikere og administratorer) ble vurdert mye viktigere når det gjaldt å sette dagsorden i kommunen. Dette indikerer at de ulike aktørene kan ha ulike typer makt. Generelt sett ble disse tre aktørene sett som de klart viktigste, mens andre aktører – pressgrupper, media, internasjonale organer – ble rangert betydelig lavere. Dette kan tolkes som at disse tre aktørene er de som har den største generelle innflytelsen på hva som skjer i kommunen, mens andre aktører mer har en saksavgrenset innflytelse. Disse aktørene har gjennom sin posisjon tilgang på de fleste arenaer i kommunen, og vil dermed kunne utøve innflytelse i et bredt spekter av saker. Andre aktører vil ha mer begrenset mulighet for deltakelse, mer knyttet til spesielle interesser eller til spesiell kompetanse (Cohen, March og Olsen 1972). Slik sett fremstår kommunen bare delvis som et flersentrert system (Eriksen 1999), men der noen aktører er klart mer betydningsfulle på et generelt grunnlag enn andre.

Mest interessant for dette prosjektet er det at administrasjonen vurderes som like viktig som de to andre aktørene, og dermed like viktig som de folkevalgte som ifølge normativ demokratiteori burde styre. Spørsmålet det nå blir interessant å belyse er: Hvordan har den lokale administrasjonen oppnådd en slik (opplevd) innflytelse? Har det skjedd i konflikt med de lokale politikerne, eller er innflytelsen et resultat av samarbeid mellom de to sfærene?


Publisert 25. nov. 2010 13:52