8.4 Oppsummering


8.4 Oppsummering

Funnene som er rapportert i dette kapitlet leder fram til en ganske klar konklusjon: Det er vanskelig å beskrive relasjonen mellom politikere og administratorer i de studerte kommunene som noe annet enn en samarbeidsrelasjon. På direkte spørsmål om konflikt er hovedfunnet at svært få opplever relasjonen med den andre sfæren som konfliktfylt. Videre har politikerne stor tillit til den informasjonen som administrasjonen presenterer, selv om det er enkelte variasjoner i disse oppfatningen. Men selv medlemmer av et så byråkratikritisk parti som Fremskrittspartiet plasserer seg godt på den siden som Gambetta (1988) kaller ”inclined to trust”, selv om de er noe mer skeptiske enn medlemmer i andre partier. Heller ikke opplever politikerne noe press eller hindring fra administrasjonens side. I den grad politikerne opplever press og hindre så kommer det enten fra politiske motstandere og fra statlig hold. Det samme gjenspeiles i administratorenes syn på press. Her oppleves det svært lite press fra politikerne i egen kommune, men et ganske betydelig press fra statlig hold og fra lokale pressgrupper.

Bildet som trer fram er av et samarbeid innad, men muligens med noen konfliktrelasjoner utad, da først og fremst fra statlig hold. Dette kan nesten tolkes som at lokale politikere og lokale administratorer danner en ”felles front mot ytre fiender”, da først og fremst staten.


Publisert 25. nov. 2010 13:52