7.2 Politikernes definisjon av administrasjonens rolle etter politiske vedtak fattes – iverksetting


7.2 Politikernes definisjon av administrasjonens rolle etter politiske vedtak fattes – iverksetting

På samme måte som for administrasjonen stilte vi spørsmål som rettet seg inn mot politikernes oppfatning av administrasjonens atferd når politiske vedtak var fattet og skulle iverksettes.


Svært ofte
Ofte
Av og til
Sjelden
Aldri
Hvor ofte opplever du at administrasjonen trenerer saker de ikke liker?
5
12
37
38
8
Hvor ofte opplever du at administrasjonen bevisst endrer innholdet i politiske vedtak når vedtaket skal iverksettes?
2
4
19
47
29
Hvor ofte føler du at administrasjonen arbeider aktivt for å få omgjort politiske vedtak de ikke liker?
2
8
26
46
18


Helt enig
I hoved-sak enig
Verken enig eller uenig
I hoved-sak uenig
Helt uenig
Administrasjonen i vår kommune iverksetter lojalt de vedtak politikerne har fattet.
11
60
21
7
1

Resultatene viser et ganske klart bilde der de aller fleste politikere har stor tillit til at administrasjonen fungerer politisk lojalt når politiske vedtak er fattet. Likevel er det en ikke ubetydelig varians i svarene, spesielt når det gjelder spørsmålet om trenering og aktive forsøk på å endre politiske vedtak. For å få fram flere nyanser foretok vi også her en multivariat analyse. For å redusere antallet avhengige variabler ble det kjørt en faktoranalyse på de fire spørsmålene/påstandene som er vist i tabellene foran. Dette resulterte i en faktor, og igjen ble det laget en summativ skala bestående av de fire påstandene (variasjonsbredde 0-16, gjennomsnitt på 5,3, standardavvik på 2,9, Chronbach’s Alpha = 0,85).

Bildet som trer fram av denne analysen er omtrent identisk med den tidligere. De mest sentrale politikerne har størst tillit til at administrasjonen ikke driver og ”tukler” med vedtak etter at politikerne har fattet dem, mens politikere som har medlemskap i Frp er systematisk mer skeptiske enn alle andre. Samtidig er det effekter i retning av at skepsisen øker med interaksjon og med økende kommunestørrelse, men synker med økende antall politiske partier i kommunestyret. Tolkningene må bli de samme som de vi ga tidligere.


Publisert 25. nov. 2010 13:52