3.4 Måling av politikernes oppfatning av manipulering og press


3.4 Måling av politikernes oppfatning av manipulering og press

I tråd med tidligere diskusjon forsøker denne undersøkelsen å måle hvordan politikerne opplever sin egen administrasjon langs dimensjoner: 1) I hvor stor grad de har tillit til den informasjonen som kommer fra administrasjonen og hvorvidt administrasjonen følger politiske signaler i sin saksutredning, 2) I hvor stor grad de opplever et press fra administrasjonen og andre aktører.

Den første dimensjonen er forsøkt målt gjennom følgende spørsmål utformet som spørsmål der politikerne kunne svare fra ”aldri” (0) til ”svært ofte” (4):

  • Hvor ofte synes du saksinformasjonen fra administrasjonen er vanskelig å forstå?
  • Hvor ofte synes du administrasjonens saksforberedelse ikke er god nok?
  • Hvor ofte føler du at administrasjonen skjuler viktig informasjon?
  • Hvor ofte føler du at administrasjonen ikke presenterer all informasjon du trenger for å fatte gode vedtak?
  • Hvor ofte opplever du at administrasjonen presenterer informasjon om ett forslag til vedtak, selv om de vet at politikerne ønsker flere alternativer?
  • Hvor ofte opplever du at administrasjonen argumenterer sterkt for ett forslag til vedtak i stedet for å presentere balansert informasjon om ulike sider av saken?

I tillegg, for å skape en viss variasjon i spørsmålsstillingen, ble også påstander om det samme forholdet fremsatt. Her kunne politikerne svare fra ”helt uenig” (0) til ”helt enig” (4):

  • Jeg stoler på den informasjonen administrasjonen gir oss.

Når det gjelder opplevd press stilte jeg to generelle spørsmål:

  • Mange ganger er det som politiker vanskelig å få gjennom de saker en ønsker. Hvor ofte vil du si at de følgende instanser hindrer deg i å få gjennom de politiske vedtak du ønsker?
  • Mange grupper forsøker å påvirke dere politikere. Føler du noen gang at de følgende instanser ”presser” deg til å fatte vedtak du egentlig ikke ønsker?

Fem svaralternativer gikk fra ”svært ofte” til ”aldri”. For hvert spørsmål var det listet opp et sett instanser: a) politikere i andre partier, b) politikere i eget parti, c) administrasjonen i kommunen, d) statlig myndighet, e) pressgrupper i lokalsamfunnet, d) lokale media og e) internasjonale organer.


Publisert 25. nov. 2010 13:52