3.2 Måling av sammenveving mellom politikk og administrasjon


3.2 Måling av sammenveving mellom politikk og administrasjon

Hvorvidt det faktisk finnes en sammenveving mellom politikk og administrasjon blir i første omgang sett på som en antakelse som må testes empirisk. Dette ble gjort på flere ulike måter. For det første forsøkte vi først å måle hvorvidt det er en stor grad av personelloverlapp mellom politisk og administrativ sfære, det vil si om de som jobber som administrative ledere i kommunen også har politiske verv, eller om de med politiske verv også har en jobb i kommunen. Jo mer overlapping det er med hensyn til at personer befinner seg i begge sfærene samtidig, desto tettere vil koblingen mellom de to sfærene antas å være.

Neste skritt er å se på interaksjonen mellom politikere og administratorer, rett og slett spørre dem om hvor ofte de har direkte kontakt med spesifiserte aktører i den andre sfæren. For politikernes vedkommende betyr dette at vi spør om hvor ofte de har hatt kontakt med a) administrasjonssjef og b) etatsledere/ kommunalsjefer/direktører, mens det for de administrative lederne betydde at vi spurte om kontakt med a) ordfører/varaordfører, b) politikere og formannskap eller tilsvarende, c) politikere i det utvalget man rapporterer til og d) politikere i andre underutvalg. Jo tettere kontakten er, i desto større grad vil vi anta at det er snakk om to sammenvevde sfærer.

Tredje skritt er å se på hvorvidt både politikere og administratorer føler at arbeidsdelingen mellom politikk og administrasjon er klar eller uklar. Jo mer uklar den defineres som, desto større vil vi anta at overlappingen er.

Til sist har vi spurt en del spørsmål som går på hvorvidt man opplever at administrasjonen ivaretar oppgaver som er politiske, og at politikerne tar på seg oppgaver som er av administrativ art. Vi satte fram følgende påstand for politikerne:

  • Politikerne i vår kommune har delegert for mye beslutningsmyndighet til administrasjonen.

For administrasjonen framsatte vi følgende påstander:

  • Mange ganger føler jeg at jeg fatter beslutninger som egentlig skulle vært tatt av politikerne.
  • Politikerne har delegert for lite beslutningsmyndighet til administrasjonen.

Alle disse tre spørsmålene kunne besvares fra helt enig til helt uenig, med muligheten for et vet-ikke alternativ.


Publisert 25. nov. 2010 13:52