3.1 Måling av generell innflytelse i kommunene (resultat)


3.1 Måling av generell innflytelse i kommunene (resultat)

Både politikere og administratorer ble stilt to ulike spørsmål om ulike aktørers generelle innflytelse i kommunen:

  • Sentralt i all politikk står evnen til å sette en sak på dagsorden, sørge for at saken blir tatt opp til politisk debatt. Hvor viktige vil du si de følgende instanser er når det gjelder å sette dagsorden i din kommune?
  • Helt generelt, hvor stor innflytelse synes du de følgende instanser har på den måten kommunen utvikler seg på?

Under hvert spørsmål ble seks aktører listet opp (kommunepolitikere, administrasjonen i kommunen, statlige myndigheter, pressgrupper i lokalsamfunnet, media, internasjonale organer), og hver av disse kunne rangeres på en skala fra 0 (ingen betydning/innflytelse) til 4 (svært stor/svært viktig).

Videre spurte jeg også om hvorvidt respondentene opplevde at ulike aktører representerte et hinder for å få gjennomført politiske vedtak, og om hvorvidt ulike aktører utøvet et press mot respondentene for å fatte vedtak de egentlig ikke ønsket. Spørsmålene var formulert som følger:

  • Mange ganger er det som politiker vanskelig å få gjennom saker en ønsker. Hvor ofte vil du si at de følgende instanser hindrer deg i å få gjennom de politiske vedtak du ønsker? (spørsmål til politikere)
  • Mange grupper ønsker å påvirke dere politikere. Føler du noen gang at de følgende instanser ”presser” deg til å fatte vedtak du egentlig ikke ønsker? (spørsmål til politikere)
  • Mange grupper ønsker å påvirke de saksforberedelser kommune-administrasjonen utarbeider. Føler du noen gang at de følgende instanser ”presser” deg til å fatte vedtak du egentlig ikke ønsker? (spørsmål til administrasjonen)

Under dette var det listet opp følgende aktører for politikernes vedkommende: kommunepolitikere i andre partier, kommunepolitikere i eget parti, administrasjonen i kommunen, statlige myndigheter, pressgrupper i lokalsamfunnet, lokale media (spesielt aviser), internasjonale organer (spesielt EU/EØS). For administrasjonens vedkommende var de følgende aktører listet opp: ordfører/varaordfører, politikere i formannskapet (eller tilsvarende), politikere i det utvalget jeg rapporterer til, andre politikere i kommunestyret, fylkesmannen/statlig myndighet, pressgrupper i lokalsamfunnet, lokale media (spesielt aviser), regjering/departement/direktorater, internasjonale organer (spesielt EU/EØS). Svaralternativene var på samtlige spørsmål rangert fra 0 = aldri, til 4 = svært ofte.


Publisert 25. nov. 2010 13:52