Litteratur


Litteratur

Lista inneheld berre publikasjonar som vert refererte til direkte i rapporten. For meir utførleg informasjon om kva litteratur som ligg til grunn for arbeidet, viser vi til oversyn i tidlegare publikasjonar av forfattaren (jf. nedanfor).

Andersen, Bent og Geir Fottland 1979: «Ny handsaming av saker om kommunal inndeling», i: Baldersheim, Harald, Torodd Strand og Audun Offerdal (red.): Lokalmakt og sentralstyring. Samspel og konflikt mellom stat og kommune om lokalpolitikken. Bergen: Universitetsforlaget.

Andersen, Magnar, Arild Buanæs og Nils Aarsæther 2002: Kommunene ser på staten. En sammenlikning av det kommunale lederskaps holdninger i 1976 og i år 2000. Oslo: Makt- og demokratiutredningens rapportserie, nr. 51.

Angell, Svein Ivar 2002: Den svenske modellen og det norske systemet. Tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret. Oslo: Samlaget.

Aronsson Peter, Lars Nilsson og Thord Strömberg (red.) 2002: Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.

Aschehoug 1897, T.H.: De norske Communers Retsforfatning før 1837. Christiania: Aschehoug.

Baldersheim 2000: «Debatten om fylkeskommunen: sentrum mot periferien», i Flo, Yngve (red.): Fem innlegg om fylket. Rapport frå seminaret «Regionnivået i det norske styringsverket». Bergen: LOS-senteret, Rapport 0008.

Bernt, Jan Fridthjof 1997: «Statlig kontroll med kommunene – en trussel mot eller en forutsetning for det kommunale folkestyrets legitimitet?», i Baldersheim, Harald, Jan Fridthjof Bernt, Terje Kleven og Jørn Ratsø (red.): Kommunalt selvstyre i velferdsstaten. Oslo: Tano Aschehoug.

Bugge, Ivar 1986: Kommunal forfatning. Oslo: Kommuneforlaget.

Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness 2002: Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, Th. 1943: «Omlegging av det kommunale selvstyre», i: Østbye, Halldis Neegård: Nasjonalverket Det nye Norge. (Annen del). Oslo: Nasjonal Samlings Propagandaavdeling, i kommisjon hos Blix forlag.

Danielsen 1986: «Kommunaliseringsprosessen i norske byer 1880–1920», i Hammarström, Ingrid og Lars Nilsson: Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800–1920. Stockholm: Stadshistoriska institutet, Nordisk lokalhistoria – seminarierapport 4.

Danielsen 1987: «Frihet og likhet. Det lokale selvstyres dilemma», i: Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø: Universitetsforlaget.

Danielsen, Grønlie og Hovland 1987: «Trengselstider. 1920-1945», i: Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø: Universitetsforlaget.

Fimreite, Anne Lise 1997: «Kommunene», i Anne Lise Fimreite (red.): Forskerblikk på Norge. En oppsummering fra satsningsområdet: Ledelse, organisasjon og styring. Oslo: Tano Aschehoug.

Fimreite, Anne Lise og Yngve Flo 2000: Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. Bergen: LOS-senteret, Notat 0031.

Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim 2001: Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget.

Fimreite, Anne Lise og Yngve Flo 2002: Den besværlige lokalpolitikken, i: Nytt norsk tidsskrift nr. 3, 2002. Oslo: Universitetsforlaget.

Fimreite, Anne Lise, Yngve Flo og Jacob Aars 2002: Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Tre innlegg. Bergen: Rokkansenteret, Notat nr. 23.

Fimreite, Anne Lise, Yngve Flo og Tommy Tranvik 2002: Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv. Oslo: Makt- og demokratiutredningens rapportserie, nr. 50.

Flo, Yngve 1999: Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945 til 1975. Bergen: LOS-senteret, Rapport 9901.

Flo, Yngve 2000a: Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. Bergen: LOS-senteret, Rapport 0003.

Flo, Yngve 2000b: Kommunen og konstitusjonen. Om statusen til det kommunale sjølvstyret i det norske styringsverket. Bergen: LOS-senteret, Notat 0032.

Flo, Yngve 2002: «Generalistkommunen i eit historisk perspektiv», i Fimreite, Anne Lise, Yngve Flo og Jacob Aars 2002: Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Tre innlegg. Bergen: Rokkansenteret, Notat nr. 23.

Formannskapslovenes 100-års jubileum. Beretning om festlighetene i Oslo 28. og 29. januar 1937. Oslo: Kirstes Boktrykkeri.

Grøndahl Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie 1995: Fristillingens grenser. Bergen: Fagbokforlaget.

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd 1997: Fristilling og politisering. Om bruken av direktoratsformen og forholdet mellom direktorat og departement i norsk sentralforvaltning etter 1945. Bergen: LOS-senteret, Rapport 9712.

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd 1999: «Byråkrati eller demokrati? Forvaltningspolitikk i 1970-årene», i Grønlie, Tore (red.): Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Bergen: Fagbokforlaget.

Grønlie, Tore 1987: Velferdskommune og utjevningsstat. 1945–1975», i: Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø: Universitetsforlaget.

Grønlie, Tore (red.) 1999: Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Bergen: Fagbokforlaget.

Haffner, Vilhelm 1949: Stortinget og statsrådet 1915–1945. Oslo.

Hansen, Tore 1999: Fra rammer til detaljer. En studie av partienes kommunalpolitiske programerklæringer. Oslo: NIBR, Notat nr. 129.

Hansen, Tore, Sissel Hovik og Jan Erling Klausen 2000: Stortinget som lokalpolitisk aktør. Oslo: NIBRs pluss-serie nr. 3.

Haugen, Arne (under arbeid): Norsk skattevesens historie etter 1892.

Hovland, Edgar 1987: «Grotid og glanstid. 1837–1945», i: Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø: Universitetsforlaget.

Haaland, Torstein og Claus Røynesdal 1999: «Fra mistilllit og kontroll til aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1945–1970», i Grønlie, Tore (red.): Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Bergen: Fagbokforlaget.

Kjellberg, Francesco og Kjell Myhren 1975: The Development of Norwegian Municipal Policy From Laissez-Faire to Redistribution, Paper prepared for the IPSA workshop on «Linkages Between the Center and Local Levels of Government», Helsinki September 3-6. Oslo: upubl.

Kjellberg, Francesco og Tore Hansen 1984: Det kommunale hamskifte. Oslo: Gyldendal.

Lindstøl, Tallak 1914: Stortinget og riksraadet. Kristiania.

Lorentzen, Svein 1973: Norsk lokalforvaltning under førerprinsippet. Bergen: Hovudoppgåve i historie, UiB.

Myhren, Kjell 1977: Gjeldstrykk og skattetrykk. Den statlige politikk overfor kommunene i tiden 1920–1936. Oslo: Universitetsforlaget.

Nagel, Anne-Hilde (red.) 1991: Velferdskommunen. Kommunens rolle under utviklingen av velferdsstaten. Bergen: Alma Mater.

NKS 1972: Selvstyre og samarbeid. Et historisk tilbakeblikk ved konstitueringen av Norske Kommuners Sentralforbund. Oslo: NKS.

Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen 1987: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø: Universitetsforlaget.

Rømming, Ellen 1999: Desentralisering, regionalisering og lokale maktstrukturer. Et posisjonspapir for Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Makt- og demokratiutredningens rapportserie, nr. 5.

Røynesdal, Claus 1999: Mistillit – Kontroll – Aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1935–1970. Bergen: LOS-senteret, Notat 9902.

Seip, Helge 1949: Kommunenes økonomi. Oslo: Tiden

Strand, Torodd 1985: Utkant og sentrum i det norske styringsverket. Om partnerskapen mellom stat og kommune. Bergen: Universitetsforlaget.

Sundsbøutvalet 1998: Rydd opp! Styrket folkestyre og administrativ forenkling. Oslo: Kommuneforlaget, KOU nr. 1.

Wollebæk, Dag og Per Selle 2002: Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i omforming. Bergen: Fagbokforlaget.

Aars, Jacob 2002: «Oppgavedifferensiering og kommuneinstitusjonens legitimitet», i Fimreite, Anne Lise, Yngve Flo og Jacob Aars 2002: Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Tre innlegg. Bergen: Rokkansenteret, Notat nr. 23.


Publisert 25. nov. 2010 13:52