6. Forklaring (3). Noen økonomiske resonnementer


[164]Siden kostnader og inntjening er et sentralt moment i innføringen og opprettholdelse av den stengte allmenning, skal fokus settes på økonomiske resonnementer. Fiskeridepartementet legger til grunn at ”begrensningen i adgangen til å delta i fisket kan bl.a. bidra til at fangst og fangstinntekter for den enkelte fisker kan holdes på et høyt nivå, de samlede kostnadene ved fisket kan reduseres, presset mot fiskebestandene i form av utkast og overfiske vil minke og forvaltnings- og kontrollkostnadene vil reduseres”.[165]

Målet er et ressursøkonomisk fiske med høye fangstinntekter og lave kostnader. Dersom dette svikter, er det verken juridiske eller økonomiske forhold som taler for stengingen, noe som ”tigger” etter et svar på hva som er den egentlige beveggrunn.

Fiskarlaget har betydelig innflytelse over fiskesalgslagene og departementet, slik det er redegjort for i kapittel 4. Hypotesen er at maktgrupperinger innen laget også ellers øver innflytelse over vedtak i departementet. Disse aktørers økonomiske interesser er å privatisere retten til all fisk i norske havområder. Interesser styres av ”tilkarringens ideologi”. Betyr dette at snevre økonomiske interesser gjøres til departementets offisielle politikk?

En alternativ hypotese kan være at departementet ikke fremmer fiskarlagets snevre interesser, men kun følger samfunnets alminnelige målsetting om teknologisk innovasjon for å fremme økonomisk effektivitet. For å nå dette mål, må en la markedet få virke.[166]


[164] Ottar Brox har en gjennomgang av de økonomiske argumenter i Aftenpostens kronikk 12 august 2002.[]

165 Ot prp nr 67 (1997-98). Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) s. 41 sp. 2.[]

166 En forutsetning her – som ingen synes å problematisere – er om markedet egentlig virker etter sin forutsetning: Se Ole Berrefjord og Gudmund Hernes: ”Markedsforvitring og statsbygging” i Gudmund Hernes (red.) Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon (Universitetetsforlaget 1978) s. 90.


Publisert 25. nov. 2010 13:52