9.9 Rekrutteringskvote. Diskriminerende praktisering? (2)


9.9 Rekrutteringskvote. Diskriminerende praktisering? (2)

. Diskriminerende praktisering av forskrifter? (2) Rekrutteringskvote. Diskriminerende praktisering av forskrifter? (2) Rekrutteringskvote1990-resolusjonens § 7 og 1991-resolusjonens § 8 har regel om rekrutteringskvote. Unge fiskere skal prioriteres. Hvilken aldersgruppe dette omfatter er det ikke redegjort nærmere for. Personer under 45 år vil trolig tilhøre denne kategori. I henhold til forvaltningspraksis (Troms) har en holdepunkter for at en 51 åring ble regnet for å være for gammel til å komme i betraktning. Fartøyet skal være et aktivt, igangværende fartøy fordi det kreves at dette er innført i merkeregisteret senest innen 1990-resolusjonens ikrafttreden. Det bør vektlegges om det er et nyere fartøy og det gis prioritet for fartøy i størrelsesorden 50-70 fot.[300] Det vil si at eksisterende fartøys driftsgrunnlag skal styrkes. I 1991-resolusjonen er det presisert slik at man

tenker ... her først og fremst på driftsforholdene til kyst og fjordrekeflåten i de nordlige fylkene. Når det gjelder yngre eiere tenker en på eiere som ønsker å satse på fiskeryrket hvor torskefiske vil være en naturlig del av fartøyets samlede driftsgrunnlag.[301]

Samme regel følger av 1990-resolusjonen § 8 femte ledd fordi det her heter at

yngre fiskere kan få delta når torskefiske er en naturlig del av fartøyets samlede driftsgrunnlag

Av dette følger at fartøyet skal være igangværende, torskekvoten skal bidra til å styrke driftsgrunnlaget, båten tilhører kyst- og rekeflåten og torskefiske skal inngå som en naturlig del av fartøyets driftsgrunnlag.

9.9.1 Fartøykategori

. Fartøykategori. FartøykategoriEr noen grupper fartøy avskåret fra å oppnå fartøykvote? Kyst- og rekeflåten er spesifikt nevnt som berettiget, hvis torskefiske er en naturlig del av driftsgrunnlaget. Ved dette skille må sildefartøyer stille svakest hvis torsk ikke er en del av driftsgrunnlaget. Ringnotfartøy som fisker sei er nærmere fordi sei tilhører torskesektoren.

Ved avgrensning av fartøygrupper må en ikke kun se på fartøy- og redskapskategori men også størrelse og alternativ drift, herunder de konsesjoner fartøyet har. Notfartøy er ikke generelt ekskludert. Mange er kombinasjonsfartøy, og opererer med flere redskapstyper.

9.9.2 Tidligere deltakelse

61. Tidligere deltakelse61. Tidligere deltakelseSkal rekrutteringskvoten primært gå til fiskere som tidligere har drevet torskefiske men som fordi de ikke ”nådde opp” med hensyn til kravene i torskeresolusjonen § 1, er holdt utenfor kvote- ordningen? Eller skal ikke aktive torskefiskere få rekrutteringskvote på lik linje med aktive?

På dette punkt er det få føringer i regelverket. Det er ingen holdepunkter for at tidligere torskefiskere skal ha fortrinnsrett fremfor andre. Fordi regelverket er taust står forvaltningen svært fritt med hensyn til hvordan en vil prioritere.


[300] Foredrag til Statsråd, 1990 s. 6.[]

301 Foredrag til Statsråd 1991, s. 7.


Publisert 25. nov. 2010 13:52