9.8 Ekstra kvote. Diskriminerende praktisering? (1)


9.8 Ekstra kvote. Diskriminerende praktisering? (1)

. Diskriminerende praktisering av forskrifter? (1) Ekstra kvote. Diskriminerende praktisering av forskrifter? (1) Ekstra kvoteI henhold til § 1d) i torskeresolusjonen av 1990,[294] ble det bestemt at fiskerisjefen kan tildele fartøykvote til ”fartøy som ikke fyller vilkårene i punktene b-c”. Tilsvarende bestemmelse ble gitt for fisket i 1991 ved kgl. res. av 16 november 1990[295] der det ble bestemt at

eiere av fartøy som ikke fyller vilkårene i punkt c, men som har hatt torskefisket med konvensjonelle redskap nord for 62o 11.2' n.br. som en viktig del av driftsgrunnlaget kan Fiskeridirektøren etter søknad tildele fartøykvoter innenfor en ramme på 100 enhetskvoter

I begge disse år var det personer med for lavt kvantum som var berettiget til ekstrakvoten. Jeg skal i fortsettelsen undersøke om det under tildelingen av kvoter i disse år er gitt kvoter til personer som ikke burde ha kommet i betraktning. Det er med andre ord spørsmål om tradisjonelle torskefiskere er blitt utsatt for usaklig diskriminerende behandling gjennom de individuelle tildelinger som skjedde i 1990 og 1991.

Utgangspunktet for vurderingen er formålet med ordningen med ekstrakvoter. Som uttrykt av Fiskeridirektoratet er hensikten med tildelingsrunden at ”skjevheter som følge av tidligere tildelinger skal rettes opp”.[296] Dette må tolkes slik at fiskere som tradisjonelt har drevet torskefiske men som enten grunnet for liten mengde fisk skal komme i betraktning i denne tilleggsrunden. Utenfor faller fartøyer som ikke tidligere har drevet torskefiske. Jf. kgl. res. av 16 november 1990 § 1d): ”som har hatt torskefiske med konvensjonelle redskap ... som en viktig del av driftsgrunnlaget”. Det er klart at bestemmelsen ikke kan gi fiskere som ikke tidligere har deltatt i torskefiske, rett til kvote. Dersom det kan påvises at fiskere som ikke tidligere har deltatt i torskefiske – gjennom ekstratildelingen – er kommet inn i dette fiske til fortrengsel for tidligere aktive fiskere, er det brudd på regelverket.

Er vedtak i henhold til kgl. res. av 29 november 1991 (1992-resolusjonen) i strid med forvaltningsrettslige saklighetskrav; herunder bl.a. prinsippet om at vedtak ikke skal være ulovlig motiverte, så sterkt stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning at de er ugyldige[297] eller være et utslag av usaklig forskjellsbehandling? Kravet gjelder både ved enkeltvedtak og forskrifter.[298] Dersom forskriften er usaklig blir også avslaget på fiskerens søknad usaklig. Står kgl. res. av 29 november 1991 for saklighetsprøven? Forskriften tillater at fiskere som med sitt fartøy deltok i fiske under fartøykvoteordningen

i 1990, men som har solgt dette i 1991, kan etter søknad til Fiskeridirektøren tildeles kvote til sitt nåværende fartøy (§ 1 litra d).

Regelen er tilsvarende for 1993, se kgl. res. av 4 desember 1992 § 1 litra d. Fiskeridepartementet angir som nevnt, at grunnen til at kun 1991-salg er nevnt var at kvotegrunnlaget da fulgte med fartøyet til ny eier, det vil si at selger således ikke kunne benytte kvotegrunnlaget på et erstatningsfartøy[299].

Regelen var altså at hvis fartøyet ble solgt videre til annen fisker så fulgte kvotegrunnlaget med til kjøper og var således ikke lenger i behold hos selger for avbenyttelse av sistnevnte på eventuelt erstatningsfartøy (båt som kommer isteden for den solgte). Departementet bekrefter at dette er i overensstemmelse med entydig praksis; det vil si at det var en regel som en fulgte. Spørsmålet her er om det er saklig grunn til å la eier av fartøy selv bestemme om han vil overføre kvoterettighetene i forbindelse med salg av fartøy i 1991 mens han - hvis han selger i 1990 - er tvunget til å la kvoterettighetene gå over til kjøper?


[294] Tilføyd ved forskriftsendringen av 26 mars 1990.[]

295 Tilføyd ved forskriftsendringen av 27 februar 1991.[]

296 Fiskeridirektoratets telefax av 28 februar 1991 til landets fiskerisjefer.[]

297 Rt. 1951 s. 19 - Mortvedt-saken, se s. 24. []

298 jf. Torstein Eckhoff, Forvaltningsrett (1992) s. 272 som i prinsippet antar at myndighetsmisbruksreglene kommer til anvendelse for forskrifter.[]

299 Brev fra Fiskeridepartementet av 27. april 1993 s. 1 nederst, til Sivilombudsmannen.


Publisert 25. nov. 2010 13:52