9.6 Grupper av yrkesfiskere? Diskriminerende forskrifter? (1)


9.6 Grupper av yrkesfiskere? Diskriminerende forskrifter? (1)

Helt siden torskeresolusjonens innføring har det vært krav om manntallsføring på blad B for å få fartøykvote. Det antas følgelig at eiere som har fiske som ene- eller hovedyrke er pr. definisjon mer avhengig av fiske enn biyrkefiskere, som kun har rett til innføring på blad A. Som følge av målsettingen om torskeavhengig fiske, er dette et rimelig utgangspunkt. Det er uten videre klart at det kan – for fremme av det rasjonelle fisket – være ønskelig å velge ut noen fiskere fremfor andre.[284]

Slike generelle kriterier kan gi uheldige utslag fordi ikke alle som har høy avhengighet av torskefiske er nødvendigvis B-blad fiskere. For eksempel vil en fiskar-bonde med liten båt være avhengig av torskefiske. På den annen side vil B-blad fiskere som tradisjonelt har deltatt i sildesektoren, for eksempel med større ringnotsnurpere, ikke dokumentere torskeavhengighet. Disse skal da også holdes utenfor torsketildelingen.[285] Det skjer imidlertid ikke i praksis (se nedenfor).

Selv om det sikkert finnes klare eksempler på at A-bladfiskere er avhengig av deltakelse i torskefiske og at B-bladfiskere ikke er det, må kravet om B-bladfisker likevel være saklig som et utgangspunkt. Det kan ikke være usaklig å vektlegge manntallstilknytning ved utskilling av de mest avhengige. Selv ved enkelte urimeligheter må Fiskeridepartementet kunne benytte generelle kriterier som grunnlag for utpeking av berettigede personer. Dette forhold i seg selv er intet avgjørende moment mot ordningens saklighet dersom det er en positiv korrelasjon mellom avhengighet av torskekvote og registrering i manntallets blad B. I så fall vil forskriftsverket neppe kunne kjennes ugyldig som følge av manglende saklighet. Det oppstår imidlertid en lang rekke tolkningstvil. Mange spørsmål er åpne og kan begrunne løsninger i forskjellige retninger. Ved å sammenlikne de valg fiskeriforvaltningen har tatt med de muligheter som finnes, kan en si noe om styrken i ønsket om å fjerne flest mulige fiskere fra aktiv deltakelse. Jeg finner imidlertid ikke plass til enkelthetene her, men viser den spesielt interesserte til de viktigste enkeltheter i forbindelse med torskereguleringen som finnes i vedlegg til rapporten. Her skal kun fremstilles noen hovedpunkter.


[284] Peter ørebech. Konsesjoner i fisket (1982) s. 117.[]

285 Se Fiskarlagets høringsuttalelse i Foredrag til Statsråd av 8 desember 1989 s. 3.


Publisert 25. nov. 2010 13:52