9.3 Torsk eller torskeartet fisk?


9.3 Torsk eller torskeartet fisk?

Det forhold at eldre forskrifter (f.eks. forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse nord for 62° n.br. med konvensjonelle redskap m.v. av 30 desember 1988 og forskrift av 22 desember 1989 om regulering av fisket etter norsk arktisk torsk og hyse nord for N 62° 11,2', med alle redskapstyper) som ble avløst av forskrift om regulering av fisket etter norsk arktisk torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° n.br. i 1990 regulerer hyse og torsk samlet, i betydningen torskeartet fisk, samtidig som en snakker om et visst antall ”tonn torsk rund vekt” uten å nevne hyse selv om det er klart at hyse er omfattet, trekker i retning av at også hysefangst skal regnes med etter § 1 b). En må her ta i betraktning at det er fisket slik det skjedde etter reglene i 1987-1989 (der forskriftene blandet torsk og hyse) som skal danne grunnlag for bedømmelsen av om fiskerne skal få delta i 1990.

Praktiseringen av 1990-tildelingen har medført at de dokumenterte størst kvanta torsk, uten innblanding av hyse, i 1987-1989 også først kommet i betraktning ved kvotetildelingen. I henhold til Fiskerisjefen for Møre og Romsdal er intet fartøy som har fanget mindre enn 80% av tillatt kvantum ren torsk for 1990 (jf. forskrift om regulering av fiske etter norsk arktisk torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° n.br. i 1990 av 11 januar 1990, § 4) gitt fartøykvote for 1990. Hysefangstene har ikke vært tatt i betraktning hvilket betyr at fiskere som har spart torsken – og erstattet den med hyse, straffes for det gjennom manglende fartøykvote.


Publisert 25. nov. 2010 13:52