8.4 Konklusjon


8.4 Konklusjon

Direkte medlemsskap gir ingen innflytelse over styret, styrets sammensetning eller beslutninger. Fiskarlagets medlemmer har ved sitt indirekte medlemskap i Råfisklaget full kontroll over styre og stell. Ordningen er klart diskriminerende overfor Kystlaget.

Kystlagets utestenging strider mot selskapsrettslige likhetsgrunnsetning, jf. samvirkelovutvalgets lovutkast § 18. At departementet på tross av den rettslige situasjon, har godkjent ordningen viser hvilken innflytelse Fiskarlaget har.[270]


[270] Brev av 24 juli 2000 fra Fiskeridepartementet til Kystlaget vedr. endring av Råfisklagets vedtekter.


Publisert 25. nov. 2010 13:52