8.3 Rettspolitikk


8.3 Rettspolitikk

Forskjellsbehandlingen i representanskapsvedtak 08/98 og 17/98 kan ikke underbygges rettspolitisk. I brevet av 20. januar 1999 til departementet hevder Råfisklaget at Kystlaget ikke kan sammenlikne direktebetalingen på kr 200,- med eierorganisasjonenes andelskapital. Direktemedlemskap påfører laget nye administrative rutiner, arbeidsoppgaver og økte kostnader. For de indirekte medlemmene ivaretas dette arbeidet av eierorganisasjonene.

Dette er misvisende. Kystlaget har ikke søkt om direktemedlemskap, men krever likebehandling med Fiskarlaget, Fiskebåt og Sjømannsforbundet. Hensikten med direktemedlemskap er å lose Kystlaget unna eierstatus og representasjonsrett. Dette er ikke noe Kystlaget ber om. Råfisklaget får da også ta kostnadene med det. Dersom laget hadde gitt etter for Kystlagets gjentatte krav om likestilt representasjon i de styrende organer, ville kystfiskerne slik som eierne, selv tatt sine administrative oppgaver.

En annen rettspolitisk ulempe ved råfisklagsmodellen av 1999 er at lag frittstilles fra egen medlemsmasse. Uten hensyn til hva foreningen gjør, opprettholdes penger og innflytelse. Selv med kun 300 medlemmer i fylkesfiskarlaget vil innflytelsen over Råfisklaget være intakt.

Fiskarlaget avgjør selv om medlemmer i innskytende fylkesfiskarlag er aktive fiskere. Riktignok heter det i Fiskarlagets vedtekter at “alle fiskere som helt eller delvis ernærer seg ved fiske og fangst kan opptas som medlemmer av laget”, men Råfisklaget fører ingen kontroll med dette eller at kontingenten er betalt. For kystlagets medlemmer som også søker medlemskap i Råfisklaget er situasjonen annerledes: Her skal Råfisklaget kontrollere aktivitetsnivået og kontingentinnbetaling. For fiskarlagets medlemmer er det ikke krevet at disse har “levert fangst i Råfisklaget som oppgjørsansvarlig ... for minimum 1 G (i 1997 kr. 42.500,-, i 1998 kr. 45.370)”. Dette betyr at fiskarlagets medlem som ikke er ”aktiv fisker”, mister medlemsskapet i Råfisklaget dersom han melder seg inn i Kystlaget. Mannskap som deltar i fiske, men som ikke er oppgjørsansvarlig, det vil si som undertegner sluttseddelen, vil ikke kunne oppnå medlemskap. Det betyr at for Kystlagets medlemmer vil kun en fisker pr. båt kunne oppnå medlemskap i Råfisklaget.


Publisert 25. nov. 2010 13:52