8.2 Normalvedtekten


8.2 Normalvedtekten

Normalvedtekten § 3 regulerer hvilken beslutningsmodell samvirkelagene skal følge: “Alle yrkesfiskere som bor eller driver fiske innen lagets virkeområde har rett til å bli medlem”.

Medlemsretten blir illusorisk dersom medlemskapet gjøres betinget av innmelding i “den rette” fagforening. Eller konkret: Når Råfisklaget krever medlemsskap i Fiskarlaget som vilkår for medbestemmelsesrett, er ordningen i strid med normalvedtekten § 3. Til dette kan Råfisklaget svare at etter vedtaket om direktemedlemskap, er denne vanskelighet ryddet av veien. Det betyr imidlertid ikke at vi er ved veis ende fordi det stilles også krav om fulle medlemsrettigheter for alle. I henhold til vedtektens § 6 annet ledd er årsmøtet lagets høyeste myndighet. Hvert medlem som deltar har én stemme hver (§ 6 sjette ledd). Det system som Råfisklaget nå legger opp til medfører at fiskere med direkte medlemskap faktisk ikke får delta ved avstemninger i saker slik som valg av styre. Etter de sist godkjente vedtekter skal

Direktemedlemmene i Råfisklaget få... adgang til å velge et antall medlemmer i representantskapet avhengig av hvor mange direktemedlemmer Råfisklaget har ved siste årsskifte før valgdagen.[265]

Det gis ingen stemmerett ved valg av styret. Det var således et sterkt amputert medlemskap som Kystlagets medlemmer og uorganiserte fiskere ble tilbudt i 1999.

Som følge av medlemskap i overordnede landssammenslutninger[266] eller offentlige godkjenningsordninger, vil de fleste samvirkelag måtte tilfredsstille såkalte normalvedtekter. Her gjelder Fiskeridepartementets Normalvedtekter for samvirkelag av 9 mai 1957. Salgslag som ikke tilfredsstiller vedtektene skal ikke godkjennes i henhold til lov om omsetning av råfisk av 14 desember 1951 nr. 3 (råfiskloven) § 2. Godkjenningen gjelder den første etablering så vel som enhver senere endring og kan gis når laget har åpnet for medlemsskap for enkeltpersoner eller juridiske personer slik som “lokale salgslag eller gjennom den faglige fiskerorganisasjon og salgsorganisasjon” (§ 3 første ledd).

Yrkesfiskere har rett til å bli medlem (§ 3 første ledd), medlemmene har én stemme hver på medlems- og årsmøter (§ 6 sjette ledd) og kan gjennom deltakelse på årsmøtet velge styret med varamenn (§ 7 nr. 9). Virkningen av manglende oppfyllelse av normalvedtektene, er at laget ikke anses som samvirkelag. Dette betyr at laget i så fall må stiftes, drives, organiseres, avvikles m.v. etter reglene i aksjeloven.[267]

Råfisklaget har frihet til å gi egne vedtekter. Spørsmålet er om laget har kompetanse til omorganisering styret og representantskap i overensstemmelse med det prinsippvedtak som ble fattet i 1998.[268] Det vil si at det åpnes for ordninger med direkte medlemskap parallelt til indirekte medlemskap (nyordningen).[269]


[265] Råfisklagets udaterte og uadresserte orientering om direktemedlemskap i Råfisklaget s. 1.[]

266 Slik tilfelle er for medlemmer av Norges Kooperative Landsforening (NKL).[]

267 Magnus Aarbakke. Sammenslutningenes rett i Knophs oversikt over Norges rett (Universitetsforlaget 1992, 9.utgave) s. 903.[]

268 Representantskapssak R-08 i 1998, og det senere vedtak R-17/1998.[]

269 Se Råfisklagets vedtak av 25.01.99.


Publisert 25. nov. 2010 13:52