6.3 Ressursøkonomien


6.3 Ressursøkonomien

Vurderes ressursaspektet og den økte kapitaliseringsgrad, gir privatiseringen en forverret situasjon fordi presset på ressursene øker. Det vil si at fartøy under konsesjonsfri tilpasning, er mindre ressurstruende enn fartøy med konsesjon, fordi sistnevnte har mindre ressurselastisitet, det vil si dårligere tilpasning til kvotereduksjoner. Naturlige bestandssvingninger takles best ved konsesjonsfritt fiske.[175]

Fig. 6: Ressurselastisiteten:

Uten konsesjon

Med kjøpt konsesjon

Forholdet; uten/med

Antall fartøy
Ressurskrav fartøy F
F
T tonn
F:10
10 T tonn
1:10
1:10
Ressurselastisitet ved
10% kvotereduksjon
K:10= K/10
10K:10= K
1:10

På grunn av kostnadsøkningen som følge av kjøpet av kvote er det ti ganger så vanskelig å “buffre” ressursnedgang ved omsettelige konsesjoner som ved åpent fiskeri. Kapitalintensive fartøy har elendig ressurselastisitet. Overfiske og ressurskriminalitet blir resultatet.[176] Statssekretær Solveig Strand som nylig gikk av,[177] har ikke forklart hvorfor rederiet som hun er medeier i, har overfisket. En kan ikke se bort fra at svaret ligger i økonomisk tvang. På Stortinget har en savnet ”en dypere forklaring på hva som er årsaken til fiskefusket”.[178] Fiskeridirektør Peter Gullestad mener ”at overkapasiteten i den norske fiskeflåten var nærmere 50% og ... at dette var hovedårsaken til det omfattende fiskejukset”.[179] Forhenværende fiskeristatsråd Otto Gregussen derimot er av den oppfatning at ”[o]pplysningsvirksomhet og holdningsskapende arbeid er et nøkkelord”.[180] Gullestad er nærmere sannheten enn Gregussen. Det rette svaret er imidlertid overinvesteringen og ikke overkapasiteten.

Hvordan dette enn måtte være, det kan uansett fastslås at omsettelige konsesjoner, ressursøkonomisk sett, ikke har noe for seg.


[175] En av mine klienter, en trålreder i Tromsø, fisket i de vanskelig årene med lav kvote, det ene årets kvote i desember og det neste årets kvote i januar. Resten av året lå han i bøyene. Fordi konsesjonen var gratis og båten nedbetalt (avskrevet), var dette uproblematisk bedriftsøkonomisk. En annen hadde nybygg med gjeld på 30 mill. kr. Hans konkurs kom allerede første vår.[]

176 Fiskeriministerens redegjørelse i Stortingets møte 3. mai 2001 om ulovligheter i fiskerinæringen []

177 Se Fiskeridepartementet Pressemelding nr.: 30/2002 av 03.06.2002.[]

178 Se representanten Randi Karlstrøm (KrF – Finnmark) i Stortinget 8 mai 2001 (sak 2).[]

179 Se representanten øystein Hedstrøm (Frp – østfold) i Stortinget 8. mai 2001 (sak 2).[]

180 Otto Gregussen i Stortinget 8. mai 2001 (sak 2).


Publisert 25. nov. 2010 13:52