5.2 En alternativ hypotese


5.2 En alternativ hypotese

En alternativ hypotese kan være at bestandsestimatet i 1989 var feil. Fisken var der egentlig hele tiden,[161] den var kun forsvunnet fra forskernes plottekart. Heller ikke dette alternativ kan lede til noen annen konklusjon enn at fritt fiske med tradisjonelle kystfartøy er uovertruffen med hensyn til beskatning og rekruttering av gytetorsk, fordi ”krisen” kun var innbilt. Også for dette alternativ blir det vanskelig å forklare hvorfor et så godt ressurstilpasset fiske som tradisjonelt norsk kystfiske må stenges for å hindre sammenbrudd av bestanden.

Under begge alternative hypoteser er bestandsestimatet for torsken i 2002 like svart som i 1989, hvilket viser at den kraftige flåtereduksjon er uten innflytelse.

Det hadde vært en fordel med en mer moderat kvote. Etter våre beregninger vil gytebestanden øke litt både neste år og i 2003. Det som bekymrer oss er, årene deretter siden det er dårlig rekruttering i torskebestanden, sier forskningsdirektør åsmund Bjordal ved Havforskningsinstituttet.[162]

Fritt fiske på desimert bestand produserer de sterkeste årsklasser siden 1945. Sterkt redusert deltakelse i kystfisket skaper vedvarende nedgang i gytebestanden. Hva man med sikkerhet kan si er at “the rational quota system [of ITQ] has failed to fulfill ecological goals”[163] og at det ikke er levert noen fyldestgjørende ressursbiologisk begrunnelse for utestengingen.


[161] Advisory Committee on Fishery Management, ICES [Rådet for havforskning] Report of the Arctic Fisheries Working Group (ICES CM 2001/ACFM:19) s. 372. []

162 Nordlys 12 november 2001 s. 4..[]

163 Gislí Pálsson. The virtual aquarium: Commodity fiction and cod fishing. Ecological Economics 24 (1998) p. 285.


Publisert 25. nov. 2010 13:52