5.1 Kystflåtens innvirkning på fiskedødeligheten


5.1 Kystflåtens innvirkning på fiskedødeligheten

En slutning kan være at ingenting er så effektivt for bestandsveksten som å redusere antallet konvensjonelle småfartøy. Straks man fjerner 3 000 fartøy tredobles bestanden: ”Kor dem må ha feska norsk arktisk torsk”. Denne slutningen er imidlertid ikke korrekt fordi ”en torskegenerasjon” er syv og ikke tre år. Overbeskatning som skjer 1990 viser seg i 1997. God beskatning i 1986 viser seg ved bestandsstørrelsen i 1993.

Nedfiskingen i 1982-83 la fundamentet for lukkingen i 1989-90. Departementet stengte allmenningen på grunn av presset på bestandene som følge av fritt fiske. Men finnes det empirisk belegg for at kystfisket nedfisket torsken? Tall fra Rådet for havforskning (ICES) i 2002-rapporten over gytebestand og rekrutter som overlever tre år, viser at torsken i ”kriseårene” 1991-93 var neste like sterk som etter annen verdenskrig.[160] Vi ser at ca. 10 000 fartøy ved fritt fiske på de svake 1984-86 årgangene har rekruttert de sterke 1991-93 årgangene. Eller sagt i klartekst: Fritt fiske med tradisjonelle kystfartøy på 80-tallet har produsert årganger av gytetorsk som er de sterkeste siden krigen.

Konklusjonen er at fritt fiske med tradisjonelle kystfartøy er uovertruffen med hensyn til beskatning og rekruttering av gytetorsk. Uten statlig inngrep av noe slag har et så godt ressurstilpasset fiske som det tradisjonelle norske åpne kystfiske opparbeidet etterkrigstidens nest sterkeste bestand. Ressurshensynet virker motsatt av det departementet anfekter. Men det er verre enn som så fordi bestandsestimatet for torsken i 2002 er like svart som i 1989 samtidig som sjarkene, som måtte ta støyten for nedgangen på 1980-tallet, ikke lenger er i aktivt fiske. På tross av utraderingen av kystfisket til fordel for fiskebåtredere med stort kapitalbehov – opplever vi på nytt ”fare for kollaps i torskebestanden”.

Det er ikke empirisk belegg for stengingen av allmenningen og utkastelsen av kystfiskerne. Snarere tvert i mot, havforskernes bestandsestimeringer dokumenterer at konvensjonelt fritt kystfiske ikke har ansvaret for utraderingen av torsken.


[160] Advisory Committee on Fishery Management, ICES [Rådet for havforskning] Report of the Arctic Fisheries Working Group (ICES CM 2001/ACFM:19) s. 372.


Publisert 25. nov. 2010 13:52