4.4 Råfisklagets prinsippvedtak og dets bakgrunn


4.4 Råfisklagets prinsippvedtak og dets bakgrunn

Spørsmålet er hvordan Råfisklaget skal vurdere kystlagets kollektive søknad om medlemsskap for sine medlemmer (søknaden).[143] Utgangspunktet for henvendelsen er Råfisklagets system med indirekte medlemsskap – det vil si ordningen med innmelding i en av salgslagets eierorganisasjoner det vil si Fiskarlaget, jf. vedtektene § 3:

Alle fiskere, fangere og oppdrettere kan bli medlemmer av laget ved å melde seg inn i en av de organisasjoner som etter § 4 velger representantskapet.

Råfisklaget kjenner kun en form for medlemskap og styringssystem, nemlig det indirekte, representative demokrati. Fisker må melde seg inn i fiskarlag eller sjømannsforbund. Fiskers innflytelse er ivaretatt ved et representativt demokrati, medlemsskapet i fylkesfiskarlagene og Fiskebåt. Ved deltakelse på årsmøtet i lokale fiskarlag, distriktsfiskarlag eller gruppelag influerer fisker på hvilke representanter som velges til årsmøtet i fylkesfiskarlaget,[144] som i sin tur, av vedtak her kan influere på hvem som blir delegerte på Fiskarlagets årsmøte og salgslagene.[145] I tillegg kommer representasjonen for Fiskebåts medlemmer.[146]

I henhold til Råfiskloven må vedtekter godkjennes av departementet. Før vedtektsendringen ble godkjent, var direkte medlemskap umulig. Det vil si at medlemmer av kystlaget var uten innflytelse i det produsentlag som de er tvunget til å selge gjennom.[147] Kystlaget har i flere år søkt om medlemskap i Råfisklaget, men uten hell. Jeg skal her kun forholde meg til vedtaket av 25.01.99, som gjelder “direkte medlemskap”.

For å hindre at Kystlaget oppnår eierstatus og samtidig ta brodden av påstander om manglende demokrati i Råfisklaget, besluttet Råfisklaget å åpne for direkte medlemskap.[148] Dette skal ikke erstatte det indirekte demokrati, men idet det vises til faglagsdommen, være “et supplement til dagens medlemsordning”.[149] Det Råfisklaget trolig sikter til er uttalelsen hos førstvoterende:

Det var videre Fiskarlaget med sin helt dominerende innflytelse over Råfisklaget, som var pådriver...[150]

Denne helt dominerende rolle har Fiskarlaget beholdt også etter dommen. Etter en slik attest fra Høyesterett var det maktpåliggende å innføre demokratiske styringsformer, derav forslaget om direkte medlemskap. Ettersom småfiskerne forsvinner vil det gå sterkt ut over antall medlemmer i Fiskarlaget. Da pynter det på statistikken å kunne ha direktemedlemmer.

I Råfisklagets avslag av 25. januar 1999 het det at Kystlagets medlemmer par tout ikke kan oppnå direkte medlemskap fordi

ordningen med direkte medlemsskap i Råfisklaget er en individuell ordning med kriterier som må vurderes for hver enkelt søker.[151]

Kystlagets medlemmer kan ikke innmeldes en bloc men må vurderes pr. person i henhold til de vedtatte direktevalgreglene.Vedtektene ble etter lang tids nøling godkjent i departementet. Spørsmålet er om ordningen er lovlig. Før jeg ser på det, er det nødvendig å undersøke ordningens faktiske implikasjoner og hvilke spørsmål som Råfisklagets handlemåte reiser.


[143] Brev av 29. desember 1998.[]

144 Lover for Fiskarlaget og Mønsterlover for medlemslag, distriktsfiskarlag og lokale fiskarlag av 1926.[]

145 Fiskarlagets mønskerlov for fylkesfiskarlag § 5 bokstav h.[]

146 Råfisklagets vedtekter § 4 tredje ledd - representantskapet og § 9 annet ledd – styret.[]

147 Kronprinsregentens resolusjon av 29 juni 1990 - Forskrift om førstehåndsomsetning av råfisk.[]

148 Råfisklagets brev av 20. januar 1999 til departementet s. 2.[]

149 Råfisklaget. Vilkår for direkte medlemskap, representasjon, valgbarhet og valgordning (udatert).[]

150 Faglagsdommen – høyesterettsdom av 3 juli 1997 – i Rt. 1997 s. 1210, se s. 1214.[]

151 Som bygger på Råfisklagets redskapsvedtak R-sak 17/98 og det tidligere prinsippvedtaket i representantskapssak R- 08 i 1998.


Publisert 25. nov. 2010 13:52