4.3 Begrensninger i lovverket


4.3 Begrensninger i lovverket[140]

Foreningsfriheten er begrenset ved lovverk og sedvanerett. Fiskernes salgsorganisasjoner er samvirkelag, det vil si sammenslutninger med begrenset ansvar og med vekslende medlemstall (råfiskloven § 3 første ledd). Det er klart at Råfisklaget er et slikt samvirkelag, jf. salgslagsvedtektene av 9-12 november 1938 § 1. Råfisklaget er ikke omfattet av aksjeloven av 13 juni 1997 nr. 44, jf. § 1-1 nr. 4. Det finnes ingen lov om samvirkeorganer.[141] Dette betyr imidlertid ikke at salgslag har frihet til selv å bestemme hvilke regler som skal følges.

Som følge av medlemskap i overordnede landssammenslutninger[142] eller offentlige godkjenningsordninger, vil de fleste samvirkelag måtte tilfredsstille såkalte normalvedtekter. Her gjelder Fiskeridepartementets Normalvedtekter for samvirkelag av 9 mai 1957. Salgslag som ikke tilfredsstiller vedtektene skal ikke godkjennes i henhold til lov om omsetning av råfisk av 14 desember 1951 nr. 3 (råfiskloven) § 2. Godkjenningen gjelder den første etablering så vel som enhver senere endring og kan gis når laget har åpnet for medlemsskap for enkeltpersoner eller juridiske personer slik som “lokale salgslag eller gjennom den faglige fiskerorganisasjon og salgsorganisasjon” (§ 3 første ledd).


[140] Den mer detaljerte rettslige gjennomgang finnes som vedlegg 1 til rapporten. []

141 Justisdepartementet oppnevnte (februar 1999) Samvirkelovutvalget med Magnus Aarbakke (avløst av Ole Gjems-Onstad) som formann. Lovutkastet ble overlevert departementet 13 januar 2002 og finnes publisert som NOU 2002:[]

142 Slik tilfelle er for medlemmer av Norges Kooperative Landsforening (NKL).


Publisert 25. nov. 2010 13:52