2.4 Det rettslige rammeverk (1). Sedvaneretten


2.4 Det rettslige rammeverk (1). Sedvaneretten

Fisket etter torsk i den ytre allmenning med kystfartøy var inntil 1990 åpent og fritt. Allmenningens viktigste prinsipper er nedfelt i sedvaneretten og følgende lovtekster:

Frostatingsloven, XVI kap. 7, Magnus Lagabøtes Landslov landsleiebolk kap. 61: "Svá sculu almenningar vara sem verit hafua fyrir at fornu fari bædi hit öfra oc hit ytra". Norske Lov 3-12-1 (inntil 1993): “Saa skal Alminding være, saasom den haver været af gammel Tid, baade det øverste og yderste”.

Kgl. res. Av 27 mai 1775 ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægningen sammesteds § 6: “De Herligheder, som hitindtil have været tilfælles for hele Bygder eller Almuen i Almindelighed, være sig Fiskerie i havet og de store Elve ... forblive fremdeles til saadan almindelig Brug”.

Mens 1775-resolusjonen er av formell lovs rang og fortsatt gjeldende, er Norske Lov 3-12-1 opphevet. Av forarbeidene til den nye allmenningslov fremgår det imidlertid at rettstilstanden ikke skulle endres. Den åpne allmenningen skulle fortsatt gjelde, men nå hjemlet i sedvanerett.[23] Dersom disse bestemmelser skal oppheves må det skje ved formell lov.

Sedvaneretten er anerkjent rettskilde i Norge,[24] og ellers i verden.[25] Det er alminnelig antatt at i ”Saltvand er ... Fiskeriet frit”.[26] Dette betyr at “fisken er herreløs”.[27] Regelen er ikke lovfestet men sikker norsk sedvanerett.[28] Den enkelte fisk må holdes atskilt fra fiskebestanden som sådan. Mens det enkelte individ er fritt og kan okkuperes, regnes bestanden som eid av folket. I islandsk rett regnes fisken som folkets sameie: “Nytjastofnarnir á Íslandsmi∂um eru sameign íslensku Τjó∂arinnar” (Utnytting av fiskebestander på islandske fiskebanker tilhører det islandske folket i sameie) Islands lov nr. 38/1990. Situasjonen er tilsvarende i Norge der Stortinget gjentatte ganger har fastslått at det er folket og ikke staten som eier bestandene.[29] Grunnet departementets nonchalanse har Stortinget på nytt måttet presisere dette for departementet, jf. endringen av lov om saltvannsfiske av 3 juni 1983 nr. 40 § 5a:

Næringskomitéen har òg ved dette høvet funne grunn til å understreka at fiskeressursane tilhøyrer det norske folket i fellesskap. Det er difor ingen enkeltpersonar eller selskap som kan gjevast evigvarande eksklusive rettar til vederlagsfritt å hausta av og tena på desse ressursane, medan andre vert stengde ute frå å ta del i fisket. [30]

Prinsippet har også fått verbal tilslutning fra fiskeristatsråd Peter Angelsen som understreket at ”fiskeressursene er fellesskapets eiendom, som forvaltes av staten, som tildeler kvoter hvert år”.[31] Dette kan en trygt si at er i samsvar med “gamal nasjonal hevd” (Grunnlinjeforskriften nord for 66o i kgl. res. av 12 juli 1935, første setning).

I og med at sedvaneretten er av lovs rang, krever privatisering av fiskerett hjemmel i lov: Departementet er innforstått med dette: “Overkapasitetsproblemene i fiskeflåten har ... oppstått som følge av den teknologiske utvikling ... [og] at fiskeressursene har vært ansett som en fri rett alle kan benytte”.[32] Altså en rettsbeskyttet fri rett. Inngrep i næringsrettigheter krever ikke bare hjemmel i lov, det kreves klar hjemmel, jf. kraftfôrdommen i Rt. 1964 s. 534.

Retten er ikke negotiabel eller gjenstand for salg. Tak på antall berettigede var ikke satt. Ordningen er gammel. I den “ytre allmenning” gjelder jevnlikhetsprinsippet:[33] Norske som ønsker det [34] - har rett til å delta i fisket. Den som først kommer til feltet, har fortrinnsrett til samme ”sett”, sesongen igjennom. Retten rekker lengre enn forkastretten i saltvannsfiskeloven av 3 juni 1983 nr. 40 § 16, fordi den reserverer feltet utover det aktuelle tidsrom som redskapen faktisk fisker. Det gjelder en ”pre-occupation collective”[35] – en forrett for den opphavlige bruksmåten. Sedvaneretten supplerer forkastretten og er ikke kontradiktorisk til denne.

I henhold til lex superior-prinsippet kan endringer i regelen om at fisken er eierløs kun skje ved lovendring. Hvis slik lov ikke fantes i 1989 da torskeforskriften kom, er omsettelige kvoter rettsstridig. Hvis departementet likevel gjennomfører omsetteligheten må det betegnes som ”ulydighet”. Ulydigheten avhenger av hvordan loven rettsriktig er å forstå. Fordi offentlige organer skal følge loven, betyr avvik fra rettsriktig forståelse at interesser utenfor den pluratariske kanal er dominante. Sedvanerett kan kun oppheves av vedtak i Stortinget.


[23] Dette følger av Ot.prp. nr 37 (1991-92) s. 80-83, Innst. O. nr. 67 (1991-92) s. 11-13, NOU 1985:32 s. 9-15 og Innstilling fra landbrukskomiteen av 2 juni 1992 s. 579-89. []

24 Se henvisninger i Peter Ørebech: “Sedvanerett som grunnlag for bærekraftig forvaltning i fiske” i Bjørn Sagdahl: Fjordressurser og Reguleringspolitikk (Oslo 1998) p. 148-50. []

25 Se Romerrettens regler; f.eks. Digestae, I. 32 § 1 j.f. Holger Federspiel. Romerske Retskilder (Københaven 1932) s. 2-3. Se også Decretum Gratiani 1, IV c.3).[]

26 Slik Fredrik Brandt: Tingsretten, fremstillet efter den norske Lovgivning (1867) s. 443, Herman Scheel: Forelæsninger over norsk tingsret (1901) s. 489, Nikolaus Gjelsvik: Norsk tingsret, forelæsninger (1926) s. 226, Sjur Brækhus og Axel Hærem: Norsk tingsrett (1964) s. 79 jfr, s. 532, C.A. Fleischer: Petroleumsrett (1983) s. 580 og Peter ørebech: ”Norsk havbruksrett” (1988) s. 132.[]

27 Se Innstilling fra komiteen til revisjon av lovene om sildefiskeriene m.v. (1934) s. 9 sp. 1. Se også Fredrik Brandt: Tingsretten, fremstillet efter den norske Lovgivning (1867) s. 468 og Sjur Brækhus og Axel Hærem: Norsk tingsrett (1964) s. 532. []

28 Se Peter ørebech: “Sedvanerett som grunnlag for bærekraftig forvaltning i fiske” in Bjørn Sagdahl: Fjordressurser og Reguleringspolitikk (Oslo 1998). Om den historiske bakgrunn for det frie fisket, se P. Örebech. Om allemannsrettigheter (Oslo 1991) kap. 6.[]

29 Innst.O.nr.38 (1998-1999). Innstilling fra næringskomiteen om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) s. 5 sp. 1.[]

30 Rita Tveiten (A) (ordførar for saka) i Odelstinget 26 april 2001, sak 3: Innst.O. nr. 73 (2000-01).[]

31 Nordlys 9. desember 1998.[]

32 St. meld. nr. 58 (1991-92) Om struktur og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten s. 17.[]

33 Peter Ørebech. ”Sedvanerett som grunnlag for bærekraftig forvaltning av fiske i de ”ytre almenninger””, i Bjørn Sagdahl: Fjordressurser og Reguleringspolitikk (Kommuneforlaget Oslo 1998) s. 141 ff.[]

34 Se lov om regulering av deltagelsen i fisket av 16 juni 1972 nr. 57 §§ 2, 4 og 6, jf. §§ 8 og 9.[]

35 Det var avdøde professor Mons Sandnes Nygaard som først gjorde meg oppmerksom på dette rettsinstitutt, se Peter Ørebech. Norsk havbruksrett (Grøndahl 1988) s. 164 med videre henvisninger.


Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 11. nov. 2013 15:17