REFERANSER

LITTERATUR

Andenæs, Johs., Statsforfatningen i Norge (1998)
Andresen, Steinar, The International Whaling Regime: Order at the Turn of the Century? i Order for the Oceans at the Turn of the Century (D. Vidas & W. Østreng red. 1999)
Andresen, Steinar, The Making and Implementation of Whaling Policies: Does Participation Make a Difference , i The Implementation and Effectiveness og International Environmental Commitments. Theory and Practice, (D.G. Victor, K. Raustiala & E.B. Skolnikoff red. 1998)
Bloom, Evan T., Establishment of the Arctic Council, AJIL nr. 3 (1999)
Brundtlandkommisjonen, Our common future (1982)
Bugge & Ihle, Miljøverndepartementet, Rettslige spørsmål ved innføring av et norsk kvotesystem for klimagasser (utredning for Kvoteutvalget)
Bugge & Thrap-Meyer, EØS-avtalen i miljørettslig perspektiv (1995)
Carson, Rachel, Silent Spring (1962)
Christophersen, Anne Bahr, På vei mot en grønn rett? (1997)
Churchill & Ulfstein, Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral Environmental Agreements – An Important But Little Noticed Phenomenon in International Law (under publisering).
D’Amato & S.K. Chopra, Whales: Their Emerging Right to Life, AJIL (1991)
de La Fayette, The OSPAR Convention Comes into Force: Continuity and Progress, IJMCL n. 2 (1999)
Egge, Kjell Kristian, Norsk Vågehvalfangst og GATT, Institutt for offentlig rett skriftserie; 6/1997 (Miljørettslige studier ; nr 14)
Esty, D.C., Greening the GATT (1994)
Fauchald, Ole Kristian, Environmental Taxes and Trade Discrimination (1998)
Government of Canada, “North American Free Trade Agreement”, Canadian Environmental Review, Ottawa (October 1992)
Government of Canada, Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: Canadian Environmental Review, Ottawa (April 1994)
Government of the United States of America, Environmental Review of NAFTA, Washington, DC. (May 1993)
Government of the United States of America, The GATT Uruguay Round Agreements: Report on Environmental Issues, Washington, DC (August 1994)
Grotli, Inge, Felles gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen: prosjektbasert samarbeid mellom stater for å hindre klimaforandringer, (særavhandling til Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, utrykket)
Hayward, Peter, The Oslo and Paris Commissions, i The North Sea: Perspectives on Regional Environmental Co-operation (Spesialutgave av International Journal of Estuarine and Coastal Law, David Freestone & Ton Ijlstra red. 1990)
Hoel, Alf Håkon, Internasjonale avtaler med relevans for hvalfangst, i Vågekvalen – valgets kval (Stenseth, Hoel & Lid red. 1993)
Joerges, Ladeur, & Vos, Integrating Scientific Expertise into Regulatory Decision-making (1997)
Kalland, Arne, Hvorfor Hval?, i Vågekvalen – valgets kval (Stenseth, Hoel & Lid red. 1993)
Lynge, Finn, Motsetning mellom bruk og vern av naturen, i Vågekvalen – valgets kval (Stenseth, Hoel & Lid red. 1993)
Miljøverndepartementet, Handlingsplan for helse- og miljøfarlige kjemikalier (1999)
Nollkaemper, André, The Distinction Between Non-Legal and Legal Norms in International Affairs: an Analysis with Reference to International Policy for the Protection of the North Sea from Hazardous Substances, IJMCL n. 3 (1998)
Oberthür & Ott, The Kyoto Protocol. International Climate Policy for the 21st Century (1999)
Pagh, Peter, EU-Miljøret (1990)
Pallemaerts, Marc, The North Sea and Baltic Sea Land-Based Sources Regimes: Reducing Toxics or Rehashing Rhetoric (1998), IJMCL n. 3 (1998)
Palmer, G., New Ways to Make International Environmental Law, 86 AJIL (1992)
Rice & Owen, Decomissioning the Brent Spar (1999)
Ruud & Ulfstein, Innføring i folkerett (1998)
Ruud, Ulfstein & Fauchald, Utvalgte Emner i Folkerett. Metode–Miljø-Havrett-Handel (1997)
Schulz, Carl-Erik, Handelspolitiske aspekter ved vågehvalfangst i Vågekvalen – valgets kval (Stenseth, Hoel & Lid red. 1993)
Scott, EC Environmental Law (1998)
Sejersted et al., EØS-rett (1995).
Sejersted, Fredrik, Rådsdirektiv 90/313 og retten til miljøinformasjon etter norsk rett, TfR n.1/2 (1999)
Skjærseth, Jon Birger, The Making and Implementation of North Sea Pollution Commitments: Institutions, Rationality and Norms. (Dr. polit. avhandling, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1999)
Statistisk Årbok 1999
Stenseth & Lid, Vågehvalfangsten: Den historiske utviklingen, i Vågekvalen – valgets kval (Stenseth, Hoel & Lid red. 1993)
Thygesen, Inge Hausken, Miljømerking og frihandel (Særavhandling - Det juridiske fakultet, våren 1998)
US – Action Under the Marine Mammal Protection Act With Respect to “Intermediary Nations”, panel report of 16 June 1994, GATT Doc. DS29/R
US – Restrictions on Imports of Tuna, panel report of 3 December 1991, BISD 39S/155-205
van den Bergh et al., The Subsidiarity Principle in European Environmental Law: An Economic Analysis, i Law and Economics of the Environment (Eide og van den Bergh ed. 1996)
Weiler, J.H.H., The Constitution of Europe (1999)
Weiler, Joseph, The Constitution of the Common Market Place: Text and Context in the Evolution of the Free Movement of Goods, i The Evolution of EU Law, (Craig & de Burca red. 1999)
Widme, Nils Ola, Nasjonal regulering av helse- og miljøspørsmål på områder som omfattes av et harmoniseringsdirektiv, Særavhandling - Det juridiske fakultet, våren 1999
Wils, W. P. J., Subsidiarity and EC Environmental Policy: Taking People’s Concern Seriously, Journal of Environmental Law n.6 (1994)
Østerud, Øyvind, Globaliseringen og nasjonalstaten (1999)
TIDSSKRIFTER
AJIL American Journal of International Law
IJMCL International Journal of Marine and Coastal Law
TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap

TRAKTATER MM
1946, 2. des Internasjonal konvensjon for regulering av hvalfangst (”IWC”), i kraft 10. november 1948, 161 U.N.T.S. 72
1950, 4. nov Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, i kraft 3 september 1953 (”EMK”).
1957, 25. mars Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap (“EF eller Roma-traktaten”)
1972, 13. nov Konvensjon om forebygging av havforurensning ved dumping av avfall og andre gjenstander (”London-konvensjonen”), i kraft 30 august 1975, I.L.M. 1294 (1972)
1972, 16. juni Stockholms-erklæringen fra FN-konferansen om miljø og utvikling, U.N. doc. A/CONF. 48/14 (1972), I.L.M. 1416 (1972)
1973, 3. mars Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (”CITES-konvensjonen”), i kraft 1 juli 1975, I.L.M. 1085 (1973)
1974, Den internasjonale skipsfartsorganisasjons konvensjon for sikkerhet til sjøs (SOLAS)
1979, 13. nov Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensing (LRTAP), i kraft 16 mars 1983, I.L.M. 1442 (1979)
1982, 28. okt World Charter for Nature, vedtatt av FNs Generalforsamlingen, U.N.G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR Supp. (No. 51) 21, U.N. doc. A/37/L.4 and Add. 1 (1982)
1982, 9. mai FNs Havrettskonvensjon, i kraft 16 november 1994, I.L.M. 1261 (1982).
1985, 22. mars Konvensjon om beskyttelse av ozonlaget, Wien
1986, 17. feb Den Europeiske Felles Akt
1987, 16. sept. Montrealprotokollen om substanser som fjerner ozonlaget (”Montrealprotokollen”), i kraft 1 januar 1989
1989, 22. mars FNs konvensjon om grensekryssende transport av farlig avfall, Basel (”Baselkonvensjonen”)
1989, 22. mars Konvensjonen for kontroll av transport og ekspedering av farlig avfall (”Basel-konvensjonen”), i kraft 5 mai 1992
1992, 2. mai Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (”ODA”)
1992, 2. mai Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”)
1992, 22. mai Konvensjon om biologisk mangfold av 22 mai 1992, i kraft 29 desember 1993
1992, 22. sep. Konvensjonen for beskyttelse av havmiljøet i det nord-østlige Atlanterhav (”OSPAR”), i kraft 25 mars 1998
1992, 28. sept Avtale om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union (”EFTA-avtalen”), inkorporert i norsk rett ved lov nr 109 av 27 november 1992
1992, 9. mai FNs rammekonvensjon om klimaforandringer (”Klima-konvensjonen”), i kraft 24 mars 1994; 31 I.L.M. 1992, 822.
1993, North American Free Trade Agreement av (”NAFTA”)
1994, 15. april Agreement on Technical Barriers to Trade
1994, 15. april Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-Sanitary Measures
1997, 2. mai Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (”ODA”)
1997, 2. okt Amsterdamtraktaten (”AT”)
1998, sept UN Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, Rotterdam
2000, 28. jan Cartagena Protocol on Biosafety, Montreal
EF-DOKUMENTER
COM(97)176, The General principles of food law in the European Union: Kommisjonens Green Paper COM(97)183, kommisjonens kommunikasjon om COM(97)176,
COM(98)85 Forslag til endringer i Rdir 90/220
COM(99)139 Forslag til endringer i R.dir 90/220
Commission of the European Communities, Task Force Report on the Environment and the Internal Market, “1992” The Environmental Dimension (1990)
Forordning 793/93 (1993) L 84/1 (risikovurdering av farlige stoffer).
Rdir. 67/548/EØF (1967) L 196/102
Rdir. 75/440/EF (1975) (Drikkevanndirektivet).
Rdir. 76/403/EØF (1976) L108/41
Rdir. 79/117/EØF (1979) L 33/36
Rdir. 79/409/EF (1979) L103/1 (Ville fugler-direktivet)
Rdir. 80/68/EF (1980) (Grunnvanndirektivet)
Rdir. 80/779/EF (1980) L229/30 (svovel og svevestøv)
Rdir. 82/884/EF (1982) L378/15 (bly)
Rdir. 85/203/EF (1985) L87/1 (NO2);
Rdir. 85/337/EF (1985) L175/40 (vurdering av visse offentlige og private prosjekter).
Rdir. 88 /379/EF (1988) L 187/14 (preparater)
Rdir. 90/219, OJ 117/15 (1990) (om genmanipulering av mikro-organismer)
Rdir. 90/220, 1990 O.J. (117/1) (om innesluttet bruk, aktiv utsetting og bruk i markedet av GMO´er)
Rdir. 90/313 (tilgang til miljøinformasjon)
Rdir. 92/32 (1992) L 154/1
Rdir. 92/43/EF (1992) L99/1 (Habitat-direktivet)
Rdir. 92/72/EF (1992) L297/1 (ozon)
Rdir. 96/61/EF (1996)
Rdir. 97/258 1997 O.J. (43) (nye matvarer-direktivet)
INTERNASJONALE RETTSAVGJØRELSER

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ)

Lockerbie-saken (Libia v. U.K.), 1992 I.C.J. Rep. 3 på s. 15

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR)

Guerra v. Italy, 64 Eur. H.R. Rep. (1998)
Lopez Ostra v. Spain, Eur. Ct H.R. 303-C (ser. A) (1994)

EF-domstolen (ECJ)

Sak 120/78 Rewe mot Bundesmonopol für Branntuein, (1979) s 649
Sak 302/86 Kommisjonen mot Danmark (1988) s 4607
Sak 300/89 Titandioksyd, Saml. 1989-I s 2867
Forente saker C-267 og C-268/91 Straffesak mot Keck og Mithouard, (1993-I) s 6097 29
Sak 213/96 Outokumpo Oy mot Finland (1996)

EFTA-avgjørelser

EFTAs overvåkingsorgan avgjørelse av 19. januar 1994 nr. 4/94 KOL

GATT/WTO-avgjørelser

GATT Doc. L/3538: Report on Industrial Pollution Control and Internattional Trade, Secr. Note 9 June 1971
US – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Appellate Body Report of 20 May 1996, WTO Doc. WT/DS2/AB/R
WTO Appelate Body AB 1997 – 4 (WT/DS26 og 48/AB/R)
EC – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), Appellate Body Report of 13 February 1998, WTO Doc. WT/DS26/AB/R
US – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Appellate Body Report of 6 November 1998, WTO Doc. WT/DS58/AB/R
DOKUMENTER FRA STORTING OG REGJERNING

Norges offentlig utredninger

NOU 1992:3 Prinsipper og forslag til bedre prising av miljøet
NOU 1995:4 Virkemidler i miljøpolitikken
NOU 1996:9 Grønne skatter - en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting
NOU 2000:1 Et kvotesystem for klimagasser (Utredning fra det nasjonale kvoteutvalget)

Stortingsproposisjoner

St. prp. nr. 1 (1990-91) Miljøverndepartementets budsjett for 1991
St. prp. nr. 36 (1992-93) Samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992
St. prp. nr. 36 (1994-95) Disponering av innretningane på Nordaust Frigg og sal av statlege eigardelar i Smørbukk og Smørbukk sør
St. prp. nr. 53 (1998-99) Miljøavgifter på drivstoff til luftfarten mv - endringer i statsbudsjettet for 1999
St. prp. nr. 65 (1993-94) Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel (GATT-utvalget), som var rådgivende i forbindelse med Uruguay-runden
St. prp. nr. 65 (1993-94) Resultatet av Uruguay-runden (1986-1993) og om samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettelse av verdens handelsorganisasjon (WTO) m.m.
St. prp. nr. 8 (1998-99) Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgård m.v.
St.prp. nr. 100 (1991-92), vedlegg nr. 1 Rettsakter omhandlet i vedleggene til Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
St.prp. nr. 4 (1997-98) Samtykke Til Godkjenning Av EØS-Komiteens Beslutning Nr 27/97 av 30. April 1997 Om Endring Av Vedlegg XX Til EØS-Avtalen Om Integrert Forebygging Og Begrensning Av Forurensing
St.prp. nr. 54 (1997-98) Grønne skatter

Odelstingsproposisjoner

Ot. prp. nr. 71 (1997-98) Lov om offentlige anskaffelser
Ot. prp. nr. 8 (1992-93) Framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Stortingsmeldinger

St. meld. nr. 1 (1995-96) Nasjonalbudsjettet 1996
St. meld. nr. 13 (1992-93) FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro
St. meld. nr. 13 (1992-93) FN-konferansen om Miljø og utvikling i Rio de Janeiro
St. meld. nr. 29 (1997-98) Norges oppfølgning av Kyotoprotokollen
St. meld. nr. 41 (1994-95) Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider (NOx)
St. meld. nr. 46 (1988-89) Miljø og utvikling. Norges oppfølgning av Verdenskommisjonens rapport
St. meld. nr. 58 (1996-97) Dugnad for framtida
St. meld. nr. 64 (1991-92) Norges oppfølging av nordsjødeklarasjonene

Dokument 8 forslag

Dok. 8:22 (1995-96) Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar
Dok.8:18 (1993-94) Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Eilef A. Meland om innsamling og destruksjon av haloner og av KFK i hvitevarer og kjøleanlegg

Innstillinger Stortinget

Innst. O. nr. 66 (1992-93) Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)
Innst. S nr. 122 (1999-2000) Energipolitikken
Innst. S. nr. 114 (1995-96) Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider (NOx)
Innst. S. nr. 126 (1992-93) Samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992
Innst. S. nr. 160 (1992-93) FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro
Innst. S. nr. 169 (1992-93) Norges oppfølging av nordsjødeklarasjonene
Innst. S. nr. 201 (1993-94) Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Eilef A. Meland om innsamling og destruksjon av haloner og av KFK i hvitevarer og kjøleanlegg
Innst. S. nr. 209 (1993-94) Medlemskap i Den europeiske union
Innst. S. nr. 233 (1997-98) Norges oppfølging av Kyotoprotokollen
Innst. S. nr. 247 (1997-98) Grønne skatter
Innst. S. nr. 273 (1988-89) Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport
Innst. S. nr. 37 (1996-97) Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer en rettferdig fordeling av investerings- og driftsutgifter knyttet til rensepålegg basert på Nordsjøavtalen
Innst. S. nr. 62 (1997-98) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av nr. 27/97 av 30. april 1997 om endring av Vedlegg XX til EØS-avtalen om integrert forebygging og begrensning av forurensning
Innst. S. nr. 80 (1998-99) Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard m.v., og diverse disponeringssaker
NORSKE RETTSAVGJØRELSER
Rt 1995 s. 187 (HRkj, beslagrett av fartøy i norsk sone)
Rt 1995 s. 189 (HRkj, fortsatt beslag av fartøy)
Rt 1996 s. 376 (Bøter for Greenpeacekampanje mot norsk hvalfangst)
ANNET
OSPAR Decision 98/3 on the Disposal of Disused Offshore Installations
Renato Ruggiero (tidligere Director-General i WTO), WTO High Level Symposium on Trade and the Environment, 15. mars 1999 <http://www.wto.org/wto/hlms/dgenv.htm)>

Publisert 23. okt. 2000 14:51 - Sist endret 25. nov. 2010 13:52