1. Innledning

Miljøproblemene var tidligere først og fremst knyttet til naturødeleggelse i et begrenset geografisk område, slik som forurensning fra enkeltbedrifter eller overbeskatning av enkelte arter. I dag har imidlertid viktige miljøproblemer en internasjonal karakter. Norge er utsatt for sur nedbør og vi berøres av havforurensningen i Nordsjøen. Overbeskatning av fiskebestander, vilt og fuglearter i andre land kan også ramme ressursutnyttelsen og dyreliv i norske land- og havområder.
De norske miljøinteressene favner imidlertid videre enn beskyttelse mot skader som spesielt rammer det norske territoriet og tilgrensende farvann. I de senere år er også det globale miljøet blitt truet. Nedbrytingen av ozon-laget øker den ultrafiolette strålingen (UV-stråling), noe som kan føre til skader på planter og dyr, og blant annet til økt hudkreft hos mennesker. I 1995 la FNs Klimapanel (IPCC) fram sin andre hovedrapport, som konkluderte med at menneskeskapte utslipp med stor sannsynlighet har medført en økning i den globale middeltemperaturen. Resultatet av en videre temperaturøkning kan være en stigning i havnivået på en halv meter og at økosystemer får problemer med å tilpasse seg, noe som bl.a. kan få negative følger for matvareproduksjonen. Videre ventes økt omfang av ekstreme værforhold, slik som stormer og flom. I tillegg til utslipp av forurensende stoffer, representerer overutnyttelse av arter, økosystemer og naturområder en trussel både mot den globale matvareproduksjonen og det biologisk mangfoldet. Disse problemene berører så vel Norge som andre land.
Det kan dessuten være vanskelig å skille mellom hva som bør anses som nasjonale miljøinteresser og hva som er mer allmenne miljøinteresser. På tilsvarende måte som det internasjonale samfunnet ikke aksepterer overgrep mot mennesker uansett hvor de måtte foregå, kan verdenssamfunnet mene at en stat ikke står fritt til å gjennomføre miljøødeleggelser selv om det skjer på statens eget territorium. Dette kan gjelde alt fra å anlegge motorveier gjennom uerstattelige naturområder og kulldrift på Svalbard til utryddelse av elefanter eller fangst av hval. Dette innebærer at Norge kan tenkes å engasjere seg i saker som tidligere ble ansett som andre staters interne anliggender, og at vi kan vente oss tilsvarende ”innblanding” fra andre stater.
Men selv om verdenssamfunnet har felles interesse i å løse visse miljø-problemer, trenger det ikke være enighet verken om hvor omfattende eller hvilke tiltak som skal iverksettes, eller om hvordan byrdene skal fordeles. Her spiller også nasjonale særinteresser inn, i form av sikkerhetspolitikk eller økonomiske og kulturelle hensyn. I tillegg vil en stat gjerne motstå andre staters engasjement i saker som oppfattes som nasjonale anliggender. De internasjonale rettsreglene på miljøområdet vil utformes i skjæringsfeltet mellom slike fellesinteresser og nasjonale interesser.
Det er videre nær sammenheng mellom miljøpolitikk og andre saksområder. Fattigdom i utviklingslandene truer f. eks. det biologiske mangfoldet, bl.a. gjennom nedhugging av regnskoger. Disse landenes krav om bedre leveforhold kan bl. a. innebære at industrilandene må legge ytterligere restriksjoner på utslipp av drivhusgasser. Den økte internasjonale transporten som følge av handelsliberaliseringen kan føre til økt forurensning av luft og vann. Både den økte vekt på den internasjonale konkurranseevnen og forbud i det internasjonale handelsregelverket kan hindre nasjonale miljøtiltak. Utvikling av ny teknologi kan redusere forurensning, men kan også reise nye problemer, slik vi har sett det i bioteknologien. Disse sammenhengene innebærer at hensynet til miljøet må integreres i andre områder av internasjonal politikk og –rett, og ikke behandles som en isolert sektor.
Det nasjonale beslutningssystemet er knyttet til hver enkelt stats land- og havområder, og har i meget begrenset grad mulighet til å regulere virksomhet i andre stater. De internasjonale miljøproblemene krever derfor internasjonale beslutningssystemer og tiltak. På denne måten får statene gjennom et samarbeid muligheten til å få kontroll over virksomhet som de hver for seg ikke har herredømme over. De kan i fellesskap gjenvinne noe av kontrollen over miljøet på eget territorium, oppnå innflytelse over nye miljøproblemer, slik som de globale miljøtruslene, og påvirke den miljømessige utviklingen i andre land. I denne forstand kan de internasjonale beslutningssystemene sies å representere et ”tilleggsdemokrati” til de nasjonale systemene. Men selvsagt har de internasjonale systemene sin pris: Den enkelte stat blir utsatt for internasjonal påvirkning og kan bli bundet av de internasjonale forpliktelsene som måtte bli vedtatt. Dessuten oppstår spørsmålet om hvordan det internasjonale beslutningssystemet kan organiseres på en måte som er effektiv, men som samtidig oppfattes som demokratisk og legitim av de ulike deltakerne.
Vi vil i denne utredningen for det første drøfte hvilke beslutninger som bør tas på henholdsvis det nasjonale og det internasjonale planet, og i siste tilfelle om beslutningssystemet bør være av bilateral, regional eller global karakter – med andre ord, hva som er det ”optimale beslutningsnivået”. Fordelen med det nasjonale nivået er at en her har effektive og legitime beslutnings- og håndhevingssystemer som gir den aktuelle befolkningen adgang til å delta. Men dette hjelper lite dersom problemenes årsak finnes utenfor landets grenser. Problemstillingen om fordeling av beslutningsmyndighet mellom det internasjonale og det nasjonale planet illustreres av EUs nærhetsprinsipp (”subsidiaritetsprinsipp”), hvor beslutninger bare skal treffes av Fellesskapet dersom målene ikke kan nås i tilstrekkelig grad gjennom beslutninger på det nasjonale planet.
Organiseringen av det internasjonale beslutningsapparatet på det miljørettslige området vil også bli drøftet. Den tradisjonelle formen for samarbeid er at statene påtar seg nye forpliktelser gjennom traktater. Dette innebærer at statene bevarer sin handlefrihet gjennom at de bare er bundet av traktater de slutter seg til. Men her kan det være nødvendig med en avveining mellom ønsket om bevaring av den nasjonale handlefrihet og effektivitet mht. til å løse miljøproblemet. Et effektivt miljøsamarbeid vil ofte kreve bruk av internasjonale organer. Dermed må det tas stilling til hvor mye beslutningsmyndighet som bør overføres til internasjonalt nivå og hvordan dette beslutningsapparatet bør organiseres. Kan f. eks. bindende flertallsvedtak, slik vi kjenner det fra EU, aksepteres? Og hvordan kan den demokratiske legitimiteten til de internasjonale beslutningsorganene sikres, jfr. debatten om det ”demokratiske underskuddet” i EU.
Valget mellom ulike typer internasjonale reguleringer kan også ha betydning for den nasjonale handlefriheten. Slike reguleringer skal gjerne tjene flere formål. De skal bidra til å løse et internasjonalt miljøproblem. Men samtidig er det ønskelig å få med alle berørte stater og unngå unødige inngrep i valg av virkemidler på det nasjonale planet. Det oppstår for det første spørsmål om en skal basere seg på reguleringer av ikke-bindende (”soft law”) eller rettslige bindende (”hard law”) karakter. Den nasjonale handlefriheten kan også beskyttes gjennom utformingen av innholdet i reguleringene. Det kan f. eks fastsettes nasjonale mål om utslippsgrenser og overlates til hver enkelt stat hvordan målet skal nås. Ved utformingen av internasjonale handelsregler kan det også være viktig å sikre landene muligheter til å fastsette nødvendige miljøtiltak. På den annen side kan hensynet til den internasjonale handelen tale for å gjennomføre harmoniserte tiltak i de aktuelle landene. Dette gjøres f. eks. i EU.
Det kan også skilles mellom krav til resultat og krav til prosess. Vi har viktige internasjonale regler på miljørettens område som ikke sier hva resultatet skal bli, men som f. eks. stiller krav om konsekvensanalyser før tiltak iverksettes eller gir borgerne rett til å delta i beslutningsprosessen eller å få prøvet vedtak for nasjonale domstoler. I den grad retten til miljø anerkjennes som en menneskerettighet, kan dette stille krav både til resultat og prosess, hvor det kan være aktuelt med krav til en minstestandard til miljøet og muligheter for borgerne til å sikre at slike krav blir overholdt.
Videre har vi spørsmålet om det bør opprettes internasjonale organer for kontroll og håndheving av at statene oppfyller sine forpliktelser, og hvilken myndighet disse bør ha. I EU- og EØS-systemet har vi både kontrollorganer og domstoler, og vi har en tvisteløsningsordning i WTO. Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen har også sin domstol.[1] Dette bidrar til økt etterlevelse og dermed til å effektivisere disse rettssystemene – på bekostning av den nasjonale handlefrihet. De internasjonale miljøavtalene har forholdsvis svakt utbygget kontrollordninger og gir i liten grad mulighet for forfølgning av tvister ved internasjonale domstoler. Det kan være spørsmål om slike ordninger og regler om sanksjoner ved brudd på miljørettslige forpliktelser bør utbygges.
Det internasjonale miljøsamarbeidet kan også påvirke de interne maktforholdene i et land. Regjeringen har stor grad av kontroll over initiering av nye miljøavtaler, forhandlingene om innholdet i disse, deltakelse i internasjonale organisasjoner og beslutningsorganer, og tolkning og gjennomføring av de avtaler som blir inngått og vedtak som blir fattet. Selv om viktige traktater må godkjennes av Stortinget etter grunnlovens § 26, og det er Stortinget som vedtar lover og gir bevilgninger, er det en fare for at Stortinget kan bli et sandpåstrøingsorgan for vedtak som reelt er fattet av Regjeringen i samarbeid med andre lands utøvende myndighet. Mens et tett samarbeid mellom den utøvende myndighet i ulike land kan bidra til effektive internasjonale reguleringer, kan en maktforskyvning fra det lovgivende til det utøvende organ undergrave den demokratiske legitimiteten til de internasjonale miljø-reguleringene. Vi vil gå nærmere inn på om en slik maktforskyvning har funnet sted i Norge og eventuelt hva som kan bidra til økt demokratisk kontroll.
Problemstillingene ovenfor vil bli drøftet gjennom en framstilling av det generelle folkerettslige rammeverket for internasjonal miljøpolitikk (kapittel 2), de spesielle rettssystemene vi har i EU/EØS-regelverket (kapittel 3) og i de internasjonale handelsreglene (kapittel 4). Deretter vil vi foreta fem ”case studies”: Klima (kapittel 5), hvalfangst (kapittel 6), Nordsjøsamarbeidet (kapittel 7), kjemikalier (kapittel 8) og genteknologi (kapittel 9). Kapittel 5, 6 og 7 skal først og fremst belyse det generelle folkerettslige regelverket, mens kapittel 8 og 9 går nærmere inn på EØS-reglene. I kapittel 10 trekkes noen generelle konklusjoner på grunnlag av den generelle framstillingen og de spesifikke studiene.

[1] Art 19 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4 november 1950, i kraft 3 september 1953 (”EMK”).
Publisert 25. nov. 2010 13:52