Hege Skjeie
Professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Dr.polit. i 1992 på avhandlingen: Den politiske betydningen av kjønn - en studie av norsk topp-politikk.

Tidligere ansettelser:
Forsker ved Institutt for samfunnsforskning 1988-1996, NAVF-stipendiat 1984-1988, konsulent i NAVFs sekretariat for kvinneforskning 1982-1984, konsulent i Likestillingsrådet 1979-1982. Gjesteforsker ved Harvard University 1987-1988. Medlem av programstyret for "Kjønn i endring - institusjoner, normer, identiteter" under Norges Forskningsråd og av Kontaktutvalget for likestilling under Barne- og familiedepartementet.

Forskningsinteresser:
Feminisme og kvinnebevegelse, nordisk likestillingspolitikk, faglig-politisk organisering, politiske partiers utvikling, styringstradisjoner i norsk politikk.

Viktigste forskningsfelt i Makt-og demokratiutredningen:
Politisk lederskap. En studie av styringstradisjoner i Arbeiderpartiet er publisert i maktutredningens bokserie i 1999. Den diskuterer parlamentariske konflikt- og samarbeidsmønstre og kontinuitet og endring i interne styringsnormer. Denne studien er utvidet med analyser av nye parlamentariske utviklingstrekk, og av regjeringens arbeidsformer og styringsbetingelser. Se artiklene "Inne i beslutningsmaskinen. Regjeringen som kollegium" og "Det kritiske kjendiseri".

Kjønnsmakt og likestillingsprosesser. Her har utredningen prosjekter om politiske dagsordener, om lønns- og forhandlingssystemer, om arbeidslivsorganisering, om akademisk makt og avmakt, om politiske-, næringslivs- , kultur-, medie- og organisasjonseliter, om fordelingspolitikk, familie- og likestillingspolitikk, om velferdstatens profesjoner og organisasjoner, om medborgerskap og politisk deltakelse, og likestillingsutfordringer i religiøse felt.

Utvalgte publikasjoner:

 • Illusjon og ambisjon. I Knudsen og Skjeie (red.): Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt. Høyskoleforlaget 2002
 • Inne i beslutningsmaskinen. Regjeringen som kollegium. I Østerud og Tranøy (red.): Den fragmenterte staten. Gyldendal Akademisk, 2002.
 • Quotas, Parity and the Discursive Dangers of Difference.I Jytte Klausen and Charles S. Maier (eds.): Has Liberalism Failed Women? Assuring Equal Representation in Europe and the United States. New York, Palgrave 2001
 • Scandinavian Feminist Debates on Citizenship. I International Political Science Review no. 4, 2000. Med Birthe Siim.
 • Gruppebilder med dame. I Erik Rudeng (red): Kunnskapsregimer. Oslo, Pax 1999
 • Vanens makt - styringstradisjoner i Arbeiderpartiet. Oslo, Ad Notam Gyldendal, 1999.
 • Likestillingsprosesser og kjønnsmakt. I Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle og Hege Skjeie: Mot en ny maktutredning. Oslo, Ad Notam Gyldendal, 1999
 • Mellom fag og feminisme. Kvinneforskning i statsvitenskap. I Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, vol. 13, nr. 3 1997. Med Helga Hernes.
 • From Movement to Government: Women's Political Integration in Norway. I Alida Brill (ed): A Rising Public Voice: Women in Politics Worldwide. The Feminist Press, 1995
 • Om autoritet: Weberske idealtyper og norsk politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3, 1993.
 • Den politiske betydningen av kjønn. En studie av norsk topp-politikk. ISF, Rapport 11:92.

 

Publisert 25. nov. 2010 13:52