Statlig medeierskap viktig for næringslivet


Etter å ha studert Hydro-modellens funksjoner over en lengre periode, påpeker maktforsker Sverre A. Christensen at statlig medeierskap fortsatt har en viktig rolle i norsk næringsliv.
- Få land har hatt sterk økonomisk vekst uten en form for nasjonal kontroll over næringslivet.Sverre A. Christensen

Sverre A. Christensen, historiker og forsker ved Handelshøyskolen BI, er en av fire forfattere i Makt- og demokratiutredningens bok "Kapitalistisk demokrati?". Boka gir et bilde av norsk næringsliv gjennom de siste 100 år.

Medeierskap viktig
I boken ser BI-forskeren nærmere på statlig eierskap og nasjonal kontroll. Hovedfokuset rettes mot utviklingen av den såkalte Hydromodellen, som innebærer en blanding av statlig og privat eierskap. Statlig eierskap har vært gjenstand for politisk strid helt siden de første statsbedriftene ble etablert etter krigen. I 2002 eide staten om lag 35 prosent av norsk næringsliv.

Christensen trekker fram to viktige begrunnelser for statlig eierskap.
- Det er en nær sammenheng mellom tilrettelegging for industriell vekst og nasjonal kontroll. Få land som har hatt sterk økonomisk vekt uten en form for nasjonal kontroll over næringslivet. Et annet gjennomgående trekk ved vestlig økonomi, er at store selskaper har fungert som teknologiske lokomotiver i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Dette gjelder ikke minst i USA hvor offentlig midler har blitt kanalisert gjennom militære og romfartsmiljøet til privat forskning og utvikling. Historisk erfaring tilsier at det er av avgjørende betydning å sikre nasjonal forankring i nøkkelbedrifter.

Eierskap under press
Det statlige eierskapet i norsk næringsliv er nå under betydelig press, både gjennom generelle liberaliseringstendenser og krav fra finansmarkedet.
- Det er i hovedsak "shareholder value"-ideologien, som innebærer et ensidig fokus på aksjonærens avkastning, som ligger til grunn for kravene om privatisering. Denne ideologien har de siste årene skapt store problemer i det amerikanske næringslivet. Dessuten er den politisk kontroversiell, og den neglisjerer bedriftens rolle og funksjon som innovativ institusjon, sier Christensen.

Et viktig ankepunkt mot statlig eierskap, er at styringssignalene fra kapitalmarkedet svekkes.
- Men signalene fra aksjemarkedet de siste årene er svært høye aksjekurser, uten en fornuftig referanse til selskapenes inntjening. Man bør spørre om så høye aksjekurser som vi har opplevd bør tas alvorlig som kapitalmarkedssignaler, problemet i "den nye økonomien" var at flere aktører gjorde akkurat det.

Sviktende grunnlag
Kritikken mot statlig eierskap har til tider vært massiv. Boken "Riksdommens problem" (Universitetsforlaget) tar også opp denne problemstillingen. Her sammenlignes fortjeneste og vekst til bedrifter med ulike former for eierskap, blant annet gjennom en empirisk undersøkelse. Konklusjonen er at "offentlig eide" bedrifter kommer dårligst ut.
- Problemer er imidlertid at kommunale selskaper som leverer velferdstilbud inngår i undersøkelsen som offentlige eide bedrifter. I undersøkelsen er også olje-operatører og finansinstitusjoner holdt utenfor, noe som innebærer at selskaper som Statoil, DnB og Hydro er utelatt. Dette er selskaper som utgjør hoveddelen av det statlige eierskapet. De store "statsbedriftene" står seg sannsynligvis godt i en sammenligning med store privatbedrifter som Storebrand, Saga og Kværner, poengterer Christensen.

Statlig eierskap og DnB NOR
Partene i den store bankfusjonen mellom Den norske bank og Gjensidige NOR, har tatt høyde for at staten skal stå med 34 prosents eierandel i nye DnB Nor. Fra flere hold har det vært stor skepsis til statens rolle i den planlagte kapitalutvidelsen. Christensen tar til orde for et oppkjøp fra statens side.
- Staten bør kjøpe seg opp til en kontrollerende post i det fusjonerte selskapet, og dermed videreføre Hydro-modellen på dette feltet. Bankene spiller en avgjørende rolle i et lands næringsliv. Statlig eierskap bidrar til langsiktighet, og sikrer Norge et bankvesen med nasjonal kompetanse og orientering.

BI-forskeren trekker frem flere argumenter:
- Norsk og svensk historie viser at bankene spiller en avgjørende rolle for et lands næringsliv. Nasjonal forankring, med den innsikt og interesse det gir, er av helt avgjørende betydning. Enkelte hevder at utenlandske investorer blir skremt av hvordan fusjons- og oppkjøpsprosessen forløper, men det er mer nærliggende å fremheve at Norge trenger et bankvesen med nasjonal kompetanse og orientering, dersom en skal trekke til seg utenlandsk kapital, sier Christensen.

Publisert 25. nov. 2010 13:52