Schibsted på makttoppen


Schibsted befinner seg nå på makttoppen i norsk næringsliv. En gruppe på 40 personer er gjengangere i Norges mest sentrale bedriftsstyrer - av dem ingen kvinner. Dette går frem av en ny bok fra Makt- og demokratiutredningen om nettverk i næringslivet.
Boken "Sosiale nettverk og økonomisk makt" er skrevet av professor Sigmund Grønmo og universitetsstipendiat Trond Løyning. Begge fra Universitetet i Bergen. Boken gir blant annet en gjennomgang av de mest sentrale bedriftene de siste 30 årene. Den fremste nettverksbyggeren de siste 30 årene har vært Det Norske Luftfartsselskap (SAS Norge), men på toppen i 2000 finner vi Schibsted. Schibsted har bl.a. betydelige eierinteresser i en rekke store aviser i Norge og andre land, deriblant Aftenposten og VG.
- At nettopp denne bedriften plasserer seg aller mest sentralt i nettverket av overlappende styremedlemskap, er svært interessant. Det kan tyde på en ny eller forsterket tendens til sammenkobling av mediemakt og økonomisk makt, hevder Sigmund Grønmo.

Overlappende styremedlemskap
Det er såkalte overlappende styremedlemskap som er brukt som indikator for å kartlegge nettverk og maktstrukturer i næringslivet. Slike medlemskap skaper direkte og indirekte forbindelser mellom bedrifter og knytter bedriftene sammen i større nettverk .
- Ambisjonen vår er å si noe om næringslivets makt i samfunnet og om interne maktforhold i næringslivet. Vår analyse omfatter bankene og de 200 største bedriftene i Norge fra 1970 til 2000. Nettverket av overlappende styremedlemskap har hatt et betydelig omfang gjennom hele denne perioden.

Bedrifter på makttoppen
Av alle bedrifter som er med i undersøkelsen er det bare seks som kan betegnes som gjengangere i sentrum av nettverket. Det er Det Norske Luftfartsselskap, Elkem, Dyno Industrier, Orkla, Vesta og Kværner.
- Den hyppigste gjengangeren er transportbedriften Det Norske Luftfartsselskap, som har vært i en sentral nettverksposisjon i hele perioden med unntak av 1970 og 2000, opplyser Grønmo.

Men det norske nettverket av overlappende styremedlemskap er mindre omfattende i 1990-årene enn i 1970-årene og 1980-årene. Nettverkets tetthet og sentralisering blir også redusert.
- Dette kommer klarest til syne dersom vi ser på de ti mest sentrale bedriftene under ett. Disse har en mindre kontaktflate i 1990, 1995 og 2000 enn tilfellet var tidligere. Denne tendensen ser vi også i mange andre land.

Maktklikken
Et annet element fra undersøkelsen er påvisningen av en "maktklikk".
- Det finnes hele tiden et strukturelt senter i bedriftsnettverket. Dette senteret omfatter et antall bedrifter som både er de mest sentrale i nettverket og samtidig har direkte eller indirekte forbindelser seg imellom. Disse har så tett og løpende kontakt at de kan kalles en klikk.

Her finner man en krets på 40 menn som befinner seg innenfor denne "maktklikken" over lengre tid, og som derfor har en svært sentral posisjon i næringslivet.
- Et slikt nettverk utgjør et maktpotensial. Nettverket av overlappende styremedlemskap bidrar til å harmonisere synspunkter og vurderinger i viktige spørsmål.

Kvinnefravær
I maktklikken glimrer kvinnene med sitt fravær, men kvinneandelen i styrene til de ti mest sentrale bedriftene i nettverket har økt fra 0 prosent i 1970 til 11 prosent i 2000. Andelen kvinnelige styremedlemmer i alle de 250 største bedriftene økte fra 1 prosent i 1970 til 14 prosent i 2000.
- Økningen har vært størst i siste del av perioden, men fortsatt er kjønnsfordelingen i bedriftsstyrene svært skjev. Dette kan vekke bekymring, fordi det betyr at jo mer makt som overføres fra statlige organer til private bedrifter, desto mer styrkes maktkonsentrasjonen blant menn, poengterer Sigmund Grønmo.

Publisert 25. nov. 2010 13:52