Meyer avgir dissens


Professor Siri Meyer i Makt- og demokratiutredningens forskergruppe vil gi en egen dissens i den offentlige utredningen (NOU) som nå utarbeides.
- Jeg ønsker å få bedre frem de forskyvninger i maktfeltet som blir synlige om man legger den språklige og symbolske makten til grunn.Makt- og demokratiutredningen har fra første dag hatt en omfattende bredde i sitt arbeid, både når det gjelder tema, metoder og formidlingsformer. I mandatet fra Storting og regjering er det lagt vekt på en utredning med mange stemmer.

Hvordan konkludere?
Utfordringen for utredningens forskergruppe er at samfunnsvitere og humanister skal gi et felles bidrag til studiet av det norske samfunn. Innad i forskergruppen har det vært uenighet om formen på sluttproduktet.
- I sluttfasen har det ikke lykkes å forene disse to perspektivene. Derfor har jeg valgt å legge frem det humanistiske perspektivet på makt og demokrati som en særuttalelse i den offentlige utredningen. Særuttalelsen vil bl.a. dreie seg om kommunikasjonsmakt, kunnskapsmakt, konsummakt og identitetsmakt, og om hvilke konsekvenser disse maktmekanismene har for hva og hvem som kommer til orde i offentligheten, sier Meyer.

Disse perspektivene har Siri Meyer også berørt i bøkene " Normalitet og identitetsmakt i Norge", "Varene tar makten", "Kunnskapsmakt" og "Maktens tekster", som er en del av Makt- og demokratiutredningens bokserie.

Viktige bidrag
Leder i Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud beklager at man ikke har klart å finne en felles form på sluttproduktet (sluttrapport og NOU). Han understreker likevel betydningen av Meyers arbeid.
- Meyer har gitt en rekke sentrale bidrag til utredningsarbeidet. Vi vil så langt som mulig arbeide for å få synliggjort resultatene av hennes arbeid og tilsvarende perspektiver i utredningens NOU og sluttrapport.


Øyvind Østerud

Bredden i Makt- og demokratiutredningen har foreløpig resultert i 20 bøker, 50 rapporter og en rekke andre aktiviteter. Det arbeides nå med å samle trådene og oppsummere resultatene.
- Bredden i utredningens arbeid har vært en styrke ved Makt- og demokratiutredningen. Men jeg mener det er helt avgjørende at vi i utredningens siste fase avgir et felles sluttprodukt og oppsummering av vårt arbeid, sier Øyvind Østerud.

Sluttkonferanse
Makt- og demokratiutredningen avslutter sitt arbeid i august med en sluttkonferanse 26. august. Da foreligger også sluttrapporten og NOUen.

Publisert 25. nov. 2010 13:52