Oddbjørn Knutsen

Bilde av Oddbjørn Knutsen
English version of this page
Telefon +47-22854279
Rom 921
Treffetider Onsdag 13-14
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesseområder

 • Vesteuropeisk politikk
 • Politiske konfliktlinjer og politiske partier

 • Verdier og verdiendringer i vestlige demokratier

 • Velferdsstatsforskning og politisk økonomi

 • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

 

Kommende faglige konferanser

ECPR Joint Sessions of Workshops, Mons, Belgia, 8. - 12. april 2019

ECPR General Conference, Wroclaw, Polen, 4. - 7. september, 2019

Undervisning

Bachelor-nivå:

STV1510 Nordic Politics

STV2340 Holdninger, verdier og politisk atferd (sammen med Bernt Aardal)

 

Tidligere undervisning:

Komparativ politikk, grunnfag og mellomfag

Metode og statistikk (både metodedelen og statistikkdelen)

 

Masternivå:

STV4316B - Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (sammen med Elisabeth Bakke)

STV4318B - Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (sammen med Bernt Aardal)

STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (forelesninger om forskningsmetodiske prinsipper, faktoranalyse og komparative datasett)

STV4020E - Komparative undersøkelser (sammen med Olav Schram Stokke)

 

Ph.D.:

 • Verdiorienteringer, trossystemer
 • Politiske konfliktlinjer

Utdanning

Cand. mag. 1976 (statsvitenskap, historie og offentlig rett)

Cand. Polit. 1979.

Dr. Philos. 1986 på avhandlingen "Politiske verdier, konfliktlinjer og ideologi - den norske politiske kulturen i komparativt perspektiv".

Vitenskapelig karriere

1980-82: Vitenskapelig assistent på prosjektet "Demokrati i Norge: Deltakelse og grunnverdier" (NAVF-finansiert).

1983-86: Knyttet til Institutt for statsvitenskap som vitenskapelig assistent. 1987-90: Knyttet til Institutt for sosialforskning (INAS) som forsker og prosjektleder (fra 1988) på prosjektet "Organisering av velferdsstatens yrker i sammenliknende perspektiv" (NAVF-finansiert).

1990-1992: Ansatt i fast forskerstilling ved INAS.

1992: Ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap innenfor området komparativ politikk, med ansvar for også å undervise innenfor området samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

1993: Ansatt som professor ved Institutt for statsvitenskap med de samme områdespesifikasjoner som for førsteamanuensisstillingen.

Verv

Leder av Norsk statsvitenskapelig forening (2010-2017)  

Leder/president av Nordiske forbundet for statsvitenskap (2011-2014)

Styremedlem i den europeiske foreningen for statsviter organisasjoner (European Conferderation of Political Science Associations, ECPSA) (2010-2016)

Leder av ECPRs forskernettverk (Standing Group) om "Public opinion and voting behaviour in a comparative perspective" (2008-2015).

Medlem av styringsgruppen for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies (1995-2018).

Leder av nasjonale bedømmelseskomiteer for opprykk til professor i statsvitenskap (2008 - 2013).

Medlem av bedømmelseskomite for Norge-Amerika Foreningen (NORAM) som tilbyr stipend til norske statsborgere for graduate studier (master og PhD) i USA (2011-14).

Medlem av Research Council, European University Institute (EUI) i Firenze (2015-2019).

Leder av den lokale arrangementskomiteen for ECPR General Conference Oslo 6. - 9. september, 2017

Medlem av styret (kalt Executive Committee) i European Consortium for Political Research (ECPR) (2018-2024).

 

Tidligere og pågående prosjekter

Demokrati i Norge: Deltakelse og grunnverdier (1980-85).

Post-materialisme og ukonvensjonell politisk deltakelse i Norden (NOS-S finansiert). Gjennomført i samarbeid med Lise Togeby, Institutt for statskundskab, Universitetet i Århus (1987-89).

Organisering av velferdsstatens yrker i sammenliknende perspektiv (1987-91).

Organiseringen og utviklingen av barneomsorgen i de nordiske landene (NFR-finansiert) (1992-94).

Beliefs in Government: Changing Public Attitudes to Government in Western Europe (1989-93) (finansiert av European Science Foundation). Deltakelsen var knyttet til gruppen "The Impact of Values".

Nasjonal identitet i Norge (i samarbeid med NSD) (1995-97).

Høyre-venstredimensjonen i vesteuropeisk politikk: stabil, i omforming eller økende irrelevant? (1995-98)

The European Voter. Komparativt prosjekt om valgendringer i vesteuropeiske land ledet av Jacques Thomassen (2001-2004)

Komparative studier av sosial struktur og partivalg i Danmark, Norge og Sverige basert på valgundersøkelsene (1999-2005).

Den regionale konfliktlinjen i Vest Europa: Identitet, verdier og partivalg (2004-2008)

Verdier, verdiendringer og konfliktlinjer i vesteuropeiske land

Sosial struktur og partivalg i 24 europeiske land på basis av European Social Survey 

Politisk konvergens eller polarisering i avanserte industrisamfunn? (pågående prosjekt)

Sosial struktur, verdier og partivalg - En komparativ studie av 18 vesteuropeiske land

 

Arbeid for ekstern oppdragsgiver

Utarbeidelse av oversikt over internasjonale/komparative surveyer for International Social Science Council in Paris (2013).

 

Evaluering av vitenskaplige arbeider for tidsskrifter

Fagfellevurderer (referee) for følgende internasjonale tidsskrifter

Acta Politica

American Political Science Review

American Journal of Political Science
British Journal of Political Science
Comparative European Politics
Comparative Political Studies
Czech Sociological Review

Electoral Studies
European Journal of Political Research
European Journal of Public Policy
European Political Science Review
European Union Politics
International Journal of Public Opinion Research
International Political Science Review
Journal of Public Policy

Latin American Research Review

Nationalism and Ethnic Politics

Parliamentary Affairs
Party Politics
Political Behavior
Political Studies
Politics and Religion

Public Administration

Public Choice

Public Opinion Quarterly

Social Science Research

South European Society and Politics

Swiss Political Science Review

West European Politics

World Politics

Fagfellevurderer (referee) for følgende norsk og nordiske tidsskrifter 

Acta Sociologica

Finsk Tidskrift

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
Scandinavian Political Studies
Sosiologisk tidsskrift
Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskrift for velferdsforskning

 

Emneord: Komparativ politikk, Europeisk politikk, Valg, Politiske konfliktlinjer, Politiske holdninger og verdier, Forskningsmetode, Statistikk

Publikasjoner

Tidsskriftartikler og bokkapitler

Attitudes, Values and Belief Systems, kapittel 27 i Justin Fisher m fl. (red): The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion. Routledge 2018.

“Social Structure and Voting Choice”. I William Thompson (red.): Oxford Research Encyclopedia of Politics at oxfordre.com. New York: Oxford University Press. 2017.

‘Konfliktlinjer i norsk politikk – utviskning eller forandring?‘, kap. 10 i Harald Baldersheim and Øyvind Østerud (red.): Det norske demokratiet i det 21. århundre. Bergen: Fagbokforlaget. 2014.

"Social structure, social coalitions and party choice in Hungary", Communist and Post-Communist Studies 46 (1), 2013: 25-38

Party Choice’, kapittel 11 i Silke I. Keil and Oscar W. Gabriel: Society and democracy in Europe. London & New York: Routledge. 2012

“Values”, s. 2691-2697 in Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser and Leonardo Morlino (eds.): International Encyclopedia of Political Science, Bind 8. Los Angeles: Sage. 2011.

“The regional cleavage in Western Europe. Can social composition, value orientations and territorial identities explain the impact of region on party choice?”, West European Politics 2010, 33 (3): 553-585.

"Cleavages", s. 14 in APSA – CP, 20 (2), 2009.

“Regions, social structure and value orientations: a comparative study of 15 West European countries”, European Political Science Review 1 (3), 2009: 410-434.

The decline of social class?’, kapittel 24 in Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann (eds.) The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press. 2007

Bøker

Social structure and party choice in Western Europe - A comparative longitudinal study. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2004. 293 s.

Class Voting in Western Europe - A Comparative Longitudinal Study. Lanham: Lexington.2006. 227 s.

The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable? Bergen: Fagbokforlaget 2017 (redaktør) 296 s. Innhold

Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe. Palgrave Macmillan. 2018. Palgrave Studies in European Political Sociology. 303 s.

 

Konferansepaper

The Religious Cleavage in 24 European Countries – A Comparative Study”. Paper prepared for presentation at the IPSA International Conference on “Is there a European Model of Governance?” in Luxembourg, March 18-20, 2010

Religious Voting and Class Voting in 24 European Countries – A Comparative Study.” Paper prepared for presentation at the XVII International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology in Gothenburg, 11-17 July, 2010. Tables to the paper.

"Conflict dimensions in West European Party Systems: A Comparative study based on European Values Study 2008’. Paper prepared for presentation at the XXIInd World Congress of Political Science in Madrid, July 8 to 12, 2012.Tables to paper.

"Methodological and Substantive Issues in Analyses of a Dependent Nominal-Level Variable in Comparative Research – The Case of Party Choice". Paper presented at the 23th World Congress of Political Science July 19-24, 2014, Montreal, Quebec, Canada. Tables to paper.

"Class voting in Western Europe – Do various class schemas make a difference?" Paper presentert på IPSAs 24 verdenskongressen I statsvitenskap, Poznan, 23 – 28 juli, 2016. Skrevet i samarbeid med Peter Egge Langsæther. Tables to paper.

 

 

 • Knutsen, Oddbjørn (2018). Party Choice and Value Orientations, In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  5.  s 195 - 239
 • Knutsen, Oddbjørn (2018). Socio-structural Variables and Value Orientations, In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  3.  s 59 - 110
 • Knutsen, Oddbjørn (2018). The Data Set and the Party Systems of the 18 Countries, In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  2.  s 22 - 58
 • Knutsen, Oddbjørn (2018). The Impact of Social Structure and Value Orientations Compared., In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  6.  s 241 - 263
 • Knutsen, Oddbjørn & Langsæther, Peter Egge (2018). Party Choice and Social Structure, In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  4.  s 111 - 194
 • Knutsen, Oddbjørn (2017). Attitudes, Values and Belief Systems, In Justin Fisher; Edward Fieldhouse; Mark N. Franklin; Rachel Gibson; Marta Cantijoch & Christopher Wlezien (ed.),  The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion.  Routledge.  ISBN 9781138890404.  Kapittel 27.
 • Knutsen, Oddbjørn (2017). Social Structure and Voting Choice, In William R. Thompson (ed.),  The Oxford Research Encyclopedia of Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190228637.  Kapittel.
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2017). Conclusions: Are the Nordic Models Still Viable?, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Konklusjonskapittel.  s 255 - 264
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2017). Introduction: The Nordic models, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Introduksjon.  s 9 - 18
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2017). Political Parties and Party Systems, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Kapittel 2.  s 45 - 76
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2017). Social Cleavages and Political Value Conflicts, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Kapittel 3.  s 77 - 104
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2016). Hva forklarer stemmegiving? Innflytelsen til sosial struktur i komparativt perspektiv., I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  9.  s 152 - 167
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2014). Konfliktlinjer i norsk politikk – utvisking eller forandring?, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 10.
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2013). Social structure, social coalitions and party choice in Hungary. Communist and post-communist studies.  ISSN 0967-067X.  46(1), s 25- 38 . doi: 10.1016/j.postcomstud.2012.12.003
 • Knutsen, Oddbjørn (2012). Social Structure and Party Choice, In Oscar W. Gabriel & Silke Keil (ed.),  Society and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-52384-4.  Kapittel 10.
 • Knutsen, Oddbjørn (2012). Social structure and party choice in Norway and Slovakia: a loosening of ties?, In Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.),  The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-86649-340-7.  Kapittel 7.  s 123 - 156
 • Knutsen, Oddbjørn (2011). Social structure, social coalitions and party choice in Hungary, I: Zsolt Enyedi; Andrea Szabo & Robert Tardos (red.),  Ùj képlet: A 2010-es választások Magyarországon.  Demokracia Kutatasok Magyar Kozpontja Alapitvany.  ISBN 9789638737687.  kapittel.  s 119 - 157 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2011). The Regional Cleavage in Western Europe: Can Social Composition, Value Orientations and Territorial Identities Explain the Impact of Region on Party Choice, In Zsolt Enyedi & Kevin Deegan-Krause (ed.),  The Structure of Political Competition in Western Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-47880-9.  Kapittel 6.  s 139 - 171
 • Knutsen, Oddbjørn (2011). Values, In Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (ed.),  International Encyclopedia of Political Science.  Sage Publications.  ISBN 9781412959636.  Volume 8.  s 2691 - 2697 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2010). The Regional Cleavage in Western Europe: Can Social Composition, Value Orientations and Territorial Identities Explain the Impact of Region on Party Choice?. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  33(3), s 553- 585 . doi: 10.1080/01402381003654577
 • Knutsen, Oddbjørn (2009). Regions, social structure and value orientations: a comparative study of 15 West European countries. European Political Science Review.  ISSN 1755-7739.  1(3), s 410- 434
 • Knutsen, Oddbjørn (2009). Sosiale klasser og velgeradferd, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  kapittel 9.  s 139 - 161
 • Hellevik, Ottar & Knutsen, Oddbjørn (2007). Norske velgere og nyliberalisme, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kap. 13.  s 247 - 275 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2007). The Decline of Social Class?, In Russell J. Dalton & Hans-Dieter Klingemann (ed.),  The Oxford Handbook of Political Behavior.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-927012-5.  Kap. 24.  s 457 - 480 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn & Baldersheim, Harald (2007). Politiske verdiorienteringer, identiteter og regioner. Kulturelle regionale forskjeller i Norge, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kap. 15.  s 295 - 321 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2006). The End of Traditional Political Values?, In Peter Ester; Michael Braun & Peter Mohler (ed.),  Globalization, Value Change, and Generations. A Cross-National and Intergenerational Perspective.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004151277.  Kapittel 5.  s 115 - 150
 • Knutsen, Oddbjørn (2005). Church Religiosity And Church Attendance And Party Choice In Eight West European Countries: A Comparative Longitudinal Study, 1970-97, In Leopold m. Stoneham (ed.),  Advances in Sociology Research, Volume 2.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 1-59454-083-7.  Chapter 12. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2005). The 'criss-cross' thesis: On the crossing of conflict lines and organizational membership, In Stein Ugelvik Larsen (ed.),  Theory and Methods in Poilitical Science.  Columbia University Press.  ISBN 0-88033-998-5.  kap. 19.  s 362 - 382
 • Knutsen, Oddbjørn & Kumlin, Staffan (2005). Value Orientations and Party Choice, In Jacques Thomassen (ed.),  The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-927321-9.  Chapter 6.  s 125 - 166 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2005). The impact of sector employment on party choice: A comparative study of eight West European countries. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130.  44, s 593- 621 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2004). Voters and social cleavages, In Knut Martin Heidar (ed.),  Nordic politics : comparative perspectives.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00628-4.  kap. 4.  s 60 - 80
 • Knutsen, Oddbjørn (2004). Religious denomination and party choice in Western Europe: A comparative longitudinal study from eight countries, 1970-97. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  25(1), s 97- 128 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2003). 'Criss-cross'tesen. Om kryssende konfliktlinjer og organisasjonsmedlemskap, I: Stein Ugelvik Larsen (red.),  Teori og metode i statsvitenskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 8276747221.  Kapittel 19.  s 285 - 301
 • Knutsen, Oddbjørn (2002). Education and party choice in eight West European countries: A comparative longitudinal study, In Frank Brettschneider; Jan W. van Deth & Edeltraud Roller (ed.),  Das Ende der politisierten Sozialstruktur?.  Leske + Budrich, Opladen.  ISBN 3-8100-3203-4.  s 315 - 346 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2002). The left-right dimension in West-European politics: Stable, in transition or increasingly irrelevant?. Central European political science review.  ISSN 1586-4197.  7(3), s 31- 63 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2001). Social Class, Sector Employment and Gender as Party Cleavages in the Scandinavian Countries: A Comparative Longitudinal Study, 1970-95. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  24(4), s 311- 350 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2001). Velgere på det åpne hav? Mister sosial struktur sin forklaringskraft for partivalg i Vest-Europa?, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  Kapittel.  s 168 - 178 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2000). Nasjonal identitet som partipolitiske konfliktlinjer i Norge. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  16(1), s 51- 98 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1999). Left-right polarization among the mass publics: A comparative longitudinal study from eight West European countries, In Hanne Marthe Narud & Toril Aalberg (ed.),  Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion.  Bergen: Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-515-6.  s 229 - 277 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1998). Europeans move towards the Centre: A Comparative Longitudinal Study of the Left-Right Self-Placement in Western Europe. International journal of public opinion research.  ISSN 0954-2892.  10(4) Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1998). Expert Judgements of the Left-Right Location of Political Parties: A Comparative Longitudinal Study. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  21(2), s 63- 94 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1998). The Strength of the Partisan Component of Left-Right Identity - A Comparative Longitudinal Study of Left-Right Party Polarization in Eight West European Countries. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  4(1), s 5- 31 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1997). Dimensjoner ved nasjonal identitet i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  38:(4), s 529- 561 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1997). From Old Politics to New Politics: Environmentalism as a Party Cleavage, In Kåre Strøm & Lars Svåsand (ed.),  Challenges to Political Parties. The Case of Norway.  The University of Michigan Press, Ann Arbor.  ISBN 0-472-10680-5.  s 229 - 262
 • Knutsen, Oddbjørn (1997). Politiske konsekvenser av variasjoner i nasjonal identitet i Norge. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  13(4), s 429- 458 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1997). 'The Partisan and the Value-based Components of Left-Right Self-placement: A Comparative Study', International Political Science Review 18: 191-225. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  s 191- 225 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1996). The impact of Old Politics and New Politics value orientations on party choice: A comparative study, In Loek Halman & Neil Nevitte (ed.),  Political value change in western democracies. Integration, values, identification and participation.  Tilburg University Press, Tilburg.  ISBN 90-361-9717-1.  s 153 - 192 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1996). Value Orientations and Party Choice: A Comparative Study of the relationship between five value orientations and voting intention in thirteen West European Democracies, In Oscar W. Gabriel & Jürgen W. Falter (ed.),  Wahlen und politische Einstellungen in westlichen Demokratien.  Peter Lang, Frankfurt.  ISBN 3-631-50031-9.  s 247 - 319 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). Left-right materialist orientations, In Jan W. van Deth & Elinor Scarbrough (ed.),  The impact of values.  Oxford University Press, Oxford.  ISBN 0-19-827957-4.  Kapittel 6.  s 160 - 196 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). Party Choice, In Jan W. van Deth & Elinor Scarbrough (ed.),  The impact of values.  Oxford University Press, Oxford.  ISBN 0-19-827957-4.  Kapittel 18.  s 461 - 491 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). The impact of Old Politics and New Politics Value Orientations on party choice - a comparative study. Journal of Public Policy.  ISSN 0143-814X.  15, s 1- 63 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). The materialist/post-materialist value dimension as a party cleavage in the Nordic countries, In Ferdinand Müller-Rommel & Thomas Poguntke (ed.),  New Politics.  Dartmouth, Aldershot.  ISBN 1-85521-374-5.  s 521 - 536 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). The priorities of materialist and post-materialist values in the Nordic countries - a five-nation comparison, In Ferdinand Müller-Rommel & Thomas Poguntke (ed.),  New Politics.  Dartmouth, Aldershot.  ISBN 1-85521-374-5.  s 59 - 81 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). Value orientations, political conflicts and left-right identification: a comparative study. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130.  28, s 63- 93 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn & Scarbrough, Elinor (1995). Cleavage politics, In Jan W. van Deth & Elinor Scarbrough (ed.),  The impact of values.  Oxford University Press, Oxford.  ISBN 0-19-827957-4.  s 492 - 523 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1990). Materialist and post-materialist values and social structure in the Nordic countries - a comparative study. Comparative politics.  ISSN 0010-4159.  23(1), s 85- 104 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1990). The Materialist/Post-materialist Value Dimension as a Party Cleavage in the Nordic Countries. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  s 258- 274 Vis sammendrag
 • Hoel, Marit & Knutsen, Oddbjørn (1989). Social class, gender, and sector employment as political cleavages in Scandinavia. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  32(2), s 181- 201 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1989). Cleavage dimensions in ten West European countries: A comparative empirical analysis. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140.  21(4), s 495- 534 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1989). The priorities of materialist and post-materialist values in the Nordic countries - a five-nation comparison. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  12(3), s 221- 243 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1988). Partipolitiske skillelinjer i avanserte industrisamfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  29, s 155- 175 Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1988). The impact of structural and ideological party cleavages in West European democracies: A comparative empirical analysis. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  18, s 323- 352 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Knutsen, Oddbjørn (2018). Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  303 s.
 • Knutsen, Oddbjørn P. (ed.) (2017). The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  296 s.
 • Knutsen, Oddbjørn (2006). Class Voting in Western Europe: A Comparative Longitudinal Study. Lexington Books.  ISBN 978-0-7391-1095-9.  225 s. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2004). Social structure and party choice in Western Europe - A comparative longitudinal study. Palgrave Macmillan.  ISBN 1-4039-3320-0.  293 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Knutsen, Oddbjørn (2018). Conlusions, In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  7.  s 265 - 273
 • Knutsen, Oddbjørn (2018). Introduction and Presentation of the Research Problems, In  Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-52122-0.  1.  s 1 - 33
 • Knutsen, Oddbjørn P. & langsæther, Peter (2015). Class voting in Western Europe - Do various class schemas make a difference?. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2014). Methodological and Substantive Issues in Analyses of a Dependent Nominal-Level Variable in Comparative Research - The Case of Party Choice.
 • Knutsen, Oddbjørn P. (2013). Structural determinants of party choice: The changing impact of socio-structure variables on party choice in comparative perspective, In Wolfgang Müller & Hanne Marthe Narud (ed.),  Party Governance and Party Democracy.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6588-1.  Chapter 10.  s 175 - 203
 • Knutsen, Oddbjørn (2012). Conflict Dimensions in the West European Party Systems: A Comparative Study based on European Values Study 2008. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2010). Religious Voting and Class Voting in 24 European Countries – A Comparative Study.
 • Knutsen, Oddbjørn (2010). The Religious Cleavage in 24 European Countries - A Comparative Study.
 • Knutsen, Oddbjørn (2009). Cleavage. Newsletter of the American Political Science Association Organized Section in Comparative Politics APSA-CP.  20(2), s 14- 14
 • Knutsen, Oddbjørn (2008). Bokanmeldelse av Ragnar Waldahl (2007): Opinion og demokrati. Oslo: Universitetsforlaget. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  15, s 262- 264
 • Knutsen, Oddbjørn (2008). Book review of Alan S. Zuckerman, Josip Dasovic & Jennifer Fitzgerald (2007): Partisan Families: The Social Logic of Bounded Partisanship in Germany and Britain. Cambridge: Cambridge University Press andRichard Gunther, José Ramón Montero & Hans-Jürgen Puhle (eds.) (2007): Democracy, Intermediation, and Voting on Four Continents. Oxford: Oxford University Press. Perspectives on Politics.  ISSN 1537-5927.  6(2), s 415- 417
 • Knutsen, Oddbjørn (2007). Konfliktlinjemodellen, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Oppslagsord.  s 136 - 137
 • Knutsen, Oddbjørn (2007). The regional cleavage in Western Europe. Can social composition, value orientations and territorial identities explain the impact of region on party choice?. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2005). Class Voting in eight West European Countries: Trends and Explanations. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2005). Value Orientations, Political Motivation (Sophistication) and Party Choice - A Comparative Study. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2001). The left-right dimension in West-European politics: Stable, in transition or increasingly irrelevant?. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (2000). David Arter (1999): Scandinavian politics today. Manchester: Manchester University Press. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  16(1), s 99- 103
 • Knutsen, Oddbjørn (2000). Geoffrey Evans & Pippa Norris (eds.) (1999): Critical Elections: British parties and voters in long-termed perspective. London: Sage. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  6(2), s 243- 245
 • Knutsen, Oddbjørn (2000). Social structure and party choice in eight West European countries, 1970-97: A comparative longitudinal study of the impact of religious denomination, church religiosity and education. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1999). Bokanmeldelse av Gøsta Esping-Andersen: Social Foundations of postindustrial economies. Oxford: Oxford University Press. 1999. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  4(2), s 251- 255
 • Knutsen, Oddbjørn (1999). Europeans move towards the Centre: A Comparative Longitudinal Study of Left-Right Self-Placement in Western Europe. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1999). Left-Right Polarisation in West European Party Systems: A Comparative Longitudinal Study Based on Judgements by Political Experts. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1998). Demokratiske styreformer. Hvor hender det?.  ISSN 0801-9509. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1998). Social Class, Sector Employment and Gender as Political Cleavages in the Scandinavian Countries. A Comparative Longitudinal Study, 1970-95. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1998). Social Class, Sector Employment and Gender as Political Cleavages in the Scandinavian Countries. A Comparative Longitudinal Study, 1970-95. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1997). Left-Right and Centre: A Comparative Longitudinal Study of Left-Right Self-Placement and Party Choice in Western Europe. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1997). Tesen om kryssende konfliktlinjer. Lov og struktur. 105. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1996). The partisan component of the left-right self-placement scale - a comparative longitudinal study. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). Left-right materialist value orientations - a comparative study of dimensionality, trends and socio-structural antecedents. Forskningsrapport, BI. 01. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1995). Value orientations and party choice - a comparative longitudinal study from West European countries. Research report. 2. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1994). Value Orientations and Party Choice: A Comparative Study of the Impact of Old Politics and New Politics Value Orientations on Voting Intention. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1994). Value Orientations and Party Choice: A comparative study of the impact of Old Politics and New Politics value conflicts on voting intention. Forskningsrapport, BI. 02. Vis sammendrag
 • Knutsen, Oddbjørn (1992). Paul V. Warwick (1990): Culture, structure, or choice? Essays in the interpretations of the British experience. Agathon Press. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  15(2), s 163- 167
 • Knutsen, Oddbjørn (1988). Post-materialism in the Nordic countries - a comparative study. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 26. mars 2019 10:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter